మానవాళికం

13.2 స్థూలమునకు 24లక్షల నాడీమండలాలు వర్తించుట యందు స్వార్థపూరిత ముతో కూడుకోబడిన నాడీమండలము అందులో స్వార్థపూరితమైన కణాలు అదే విధంగా కోపపూరితముతో కూడుకోబడిన నాడీమండలము,కోపపూరితముతో కూడుకోబడిన కణాలు అలా పొరాప్రభావితంతో కూడుకోబడిన కణాలను అమర్చడం జరిగెను:

స్థూలతొడుగు యందు బ్రహ్మరంధ్రం యందు నుంచి 72వేల నాడుల పుట్టుక ఆధారక్రమము యందు 84లక్షల నాడీమండలాలను అమర్చడం జరిగెను.అందున స్థూలమునకు 24 లక్షల నాడీమండలాలు వర్తించును.అందున కొన్ని యొక్క నాడీమండలాలలో కణకదలిక సారాంసయుతతీగ అని అనుటలో అది తల్లి కణమైనట్లైతే తల్లివివరణ అన్నది ఆ సారాంసయుతతీగలో అలవరచడమన్నది జరిగెను.కాబట్టి వాటిని తల్లికణాలు అని అనెదము.అదే విధంగా ఇంకొన్ని నాడీమండలముల యందు తమ,తన,పర పొరప్రభావిత ములను కూడ ఒక్కొక్క శాతపరిధి పొరకు కణాన్ని చిత్రీకరించడం జరిగెను.అలా పొర ప్రభావితము ఒక శాతము,రెండు శాతము,మూడు శాతము అని అనుటలో కణాలు సంఖ్యలు పెరుగుతు పోవును.అలా పొరప్రభావితంలో నింపబడిన కణాలను కూడ అమర్చడం జరిగెను.అందుచేతనే నాడులలో నిలువెల్ల స్వార్థము అనుట యందు ప్రథమనాడీ,పిల్లనాడులు,నర్వులు,నాళాల నిర్వహణలన్నియు కణం విడుదల కాబడిణట్లైతే ఆ కణంలోని స్వార్థము నాడులలో ప్రసారమగును.కావున అదే పొరప్రభావిత శాతాలనే కాలక్రమముల యందు కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులలో వెలువరించడం జరిగెను.కాబట్టి పొరప్రభావితంలో జీవం కదులుతుండగానే స్వార్థపూరిత నాడీమండలము నుంచి స్వార్థపూరితమైన కణము విచ్చుదల అవును.అలా జీవం స్వార్థముతో కూడుకోబడి కదులుట యందే కంటి చోపులోనే,నోటి మాటలోను,చేతి విధానంలోను,కాళినడకలో కూడ స్వార్థపూరితముగా కదిలినట్లుగా తేలును కాబట్టి స్థూలతొడుగులో అమర్చబడిన నాడీమండలములు.

Download PDF Now