మానవాళికం

20.2 జీవిత కాలము అనగానేమి?జీవిత కాలము ఎలా పూర్తగును?

ఒక్కొక్క స్థూలకథ యొక్క ఆధారంగా వెలువరింపబడి కోణాల వివరణాయుత విషయ అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు.అలా 721 కాలాల నడుమున అలవరచిన కోణపు అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు.ఒకటవ యొక్క స్థూలకథ ఆధారంగా కాలగర్భం రూపొందింపబడటం,కాలగర్భ నడక నుంచి విషయసంపుటి అనే తీగ జీవనాడి లోనికి వెలువరింపచేయటం.ఆ తీగ నుంచి విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు అలబడుతు రావడం.అలా ఒకటవ విషయసంపుటి పరనడుమున కోణాల వివరణాయుత విషయ అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు ఎంతవరకు ఏర్పడునో అంతవరకు కాలగర్భం నుంచి ఇంత కాలం అనే విధములో భూపొర నిర్మితము చేస్తు రావడం జరిగెను.ఆరకంగా ఒక కాలం తరువాత ఇంకొక కాలం అన్నట్లు కాలాలు రూపొందింపబడుతు పోవడం జరిగెను.కాలం అని అనుటలో ఇంత భూపొర అని తేలబడును కావున జీవనడక మొట్టమొదటగా భూమిలో నుంచే జీవం పోసుకొని వచ్చును.కావున ఒక్కొక్క యొక్క చెట్టులోని జీవప్రమాణికమునకు ఇంత స్థలసేకరణ అను కల్పించుట యందు జీవిత కాలమని పిలవబడును.ఆ తదుపరి మానవజన్మ పరనడుమున జీవం తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులతో కూడుకోబడి కాలానుసారిక దారులలో జీవించును.కావున కాలం కదులుతుంటే సమయం ముందుకు పోయి దారి కదిలి అక్కడి నుంచి శ్వాస అంది స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికము కదులుతు జీవిత కాలాలలో ప్రయాణం సాగును.కావున జీవిత కాలము అని లోకఅంతర్వాణి ద్వారా పలకబడటం అన్నది జరిగెను. అన్ని కాలాల అనుసారికములలో జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికమునకు గాను బాల్యము, యుక్తము,కౌమారము,వృద్ధాప్య పరనడుమున జీవిత కాలాలన్ని కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులన్ని కదులుట యందు వృద్ధ అలవరికలో కాలం పూర్తగును.కావున నాలుగు వయస్సుప్రమాణికముల పరనడుమున తొడుగు యొక్క ప్రమాణికములు బాల్యము నుంచి యుక్త రీతిలో పెంపొందింపబడుతు తోటి జీవస్థితి లింకులతో కూడుకోబడి జీవించే విధానంలో అన్ని కాలాలు కదులుతు పోవును.ఆరకంగా జీవిత కాలము పూర్తగును.

Download PDF Now