మానవాళికం

20.5 నలుదిక్కులే ఏర్పడుటకు కారణమేమి?

ఒక కాలం తరువాత ఒక కాలం అమర్చుట యందు ఒక యొక్క కాలానుసారిక దారులు ఇంకొక కాలానుసారిక దారుల యెడల ఎటువంటి యొక్క అడ్డు,ఆటంక నిర్వహణ అనేవి లేకుండా కాలగర్భం యొక్క ప్రాకృతికమండల నుంచి నలుదిక్కులు అన్నవి ఏర్పడుటకు గాను కాల రీతిలో దారులు అన్నవి లోతుల అనుసారిక నడకను బట్టి సమయస్థితి పరనడుమున కదిలాడే విధితములో ఏ దారి ఎటుపోతుందో అనుటకు గాను కాలగర్భం చుట్టు కాలం అన్నది తిరుగుతూనే యుండును కావున ఆ కాలమునకు సంబంధించిన సమయము,ఆ సమయస్థితి పరనడుమున కదిలాడే దారులు తదుపరి ఒక కాలం పూర్తి కాబడగానే ఇంకొక కాలానుసారిక దారులు చుట్టు కాలసమయస్థితి దారులు కదులుటకు గాను దారుల మూలపు నడకలను బట్టి నలుదిక్కులే ఏర్పడబడెను.దిక్కు లోతును బట్టి దిక్కు ప్రసారాలు వెలువరింపబడటంలో ఒక్కొక్క యొక్క దిక్కుకు ఒక పేరు అని లోక అంతర్వాణి ద్వారా వెలువరించడం అన్నది జరిగెను.ఆరకంగా ఏర్పడబడినేటివే తూర్పు,పడమర,ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులు.దారులు ఎటువైపుగా పయణిoపబడుతున్నాయి అని అనుటలో దిక్కుల అలవరికలను సూసించ వలసి యుండును.

Download PDF Now