మానవాళికం

25.5 గాత్రము యొక్క పనిక్రమతీరు లోతులకు పోయేకొలది ఎలా మారును?

గాత్రము అనగా ఒకయొక ప్రకృతి యొక్క అణువు.శబ్దస్థితుల యొక్క గీంకార నడకలన్ని ఆ యొక్క ప్రకృతి యొక్క అణువులో నిలువరింపబడి యుండును.శబ్దం పడగానే గగ్త్రము ఆ శబ్దస్పష్టతను ఎలా వుంటే అలాగే వెలువరించి నాలుక యొక్క ఒంపుల పరనడుమున కదిలాడేటట్లు తీగల యొక్క ఒంపుల శబ్దాలను సృష్టీకరించి పట్టి అదే రీతిలో వెలువరింప చేయును.కావున కణకదలిక సారాంసయుతతీగలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవప్రమాణికమును కదిలించగా కదిలించగా జీవించిన తనంలోనే అనుభవం వెలువడును.కావున ఒకసారి కదులుటలో సరియకు పదఅల్లికల ఒంపుల స్పష్టత వెలుబడదు.కావున గాత్రంపై పడగానే ఇవి ఫలానా స్థితిలో వెలువరింపబడ్డాయని గాత్రము తెల్చును.కావున ఎన్నిసార్లు కదులుతే సరివివరణాత్మక తీగఅల్లికలో కదులునో అప్పుడే పూర్తి పదస్పష్టత వచ్చును.అప్పుడే గత్ర నిర్వహణ పూర్తి స్పష్టతాయుత అలవరికలో తీగల ఒంపులు కదిలాయని గాత్రం నిర్దారించును.కాబట్టి సరి అలవరిక శబ్దస్పష్టత వచ్చేటంత వరకు గాత్రంపైననే పడును.

Download PDF Now