మానవాళికం

25.7)721 విషయసంపుటిల యందు కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారుల పరనడుమున విషయఅల్లికల యొక్క కూర్పు అని తెల్చుటలో కూర్పు అలవరిక వరుకే గాత్రంలో వెలువరింపబడును:

24 లక్షల యొక్క నాడీమండలాల యందు అమర్చబడిన కణాలు.ఆ కణాలు నాడీమండలం నుంచి విడుదల కాబడి ప్రథమనాడీలోనికి చేరుకొని కణకదలిక సారాంసయుతతీగలుగా మారును.ఆరకంగా ఒక్కొక్క కాలాన్ని కదిలించుట యందే జన్మపర్యంతపు పొరలను కదిలిస్తూ ఒక్కొక్క పొర అలవరికలోని తీగల యెడల అదే తీగ అనుసారికముతో కూడుకోబడిన కణాన్ని విడుదల చేయబడటము అన్నది జరుగును.అలా మొత్తం 24లక్షల నాడీమండలాల అలవరికలోని కణాలను 721 కాలాల పరనడుమున విడుదల చేయుట యందు కణకదలిక సారాంసయుతతీగలుగా మారెను.ఒక్కొక్క కణకదలిక సారాంసయుత తీగలలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవప్రమాణికము కదులుట యందు స్త్రీకణాల పరనడుమున స్త్రీ జీవము,పురుష కణాల పరనడుమున పురుష జీవము ప్రవేశపెట్టగా కణంలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదులుతు పురుష జీవముగా మారడము.ఆ తదుపరి వయస్సు ప్రమాణిక పరనడుమున తొడుగు యొక్క ప్రమాణికములో వివిధ తెరరంఘ పాత్రపోషణలన్ని అన్ని కాలాలు ఏకకాలంలో కదులుట యందు మొదలయ్యెను.ఆరకంగా చూస్తే జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు కణంలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదులుతు జీవించుటలో వెలుబడే అనుభవపూర్వకమైన మాటలు అనుట యందు మొదట తీగల అల్లికలు,తీగల అల్లికలకు శబ్దాలను కూర్చుటలో పదశబ్దాలు తరువాత అల్లికల నడకలు పెరిగేకొలది పదజాల అల్లికలు,అల్లికలతో కూడుకోబడిన వాక్యానుసారములు వరకే కాలక్రమ నడక సాగును. కావున అదే రీతి నాడుకున జీవానుభవపూర్వక మాటల వెల్లువలలోనే గాత్రమును శబ్దస్పష్టత పరనడుమున గాత్రస్పష్టతగా వెలువరింపచేయడం జరిగెను.

Download PDF Now