మానవాళికం

27.3) ఆలోచనలు పలుపలు రకంగా మెదడులో కదులుటకు కారణమేమి?అందుకు గాను మెదడు నాడులలోని రసద్రావక అలవరికతో కూడుకోబడిన రక్తప్రసారం ఎట్ల కలుగురగంప అయితే మెదడులో అన్నిరకాల ఆలోచనలు వెలువడును?

అన్ని కాలక్రమ అనుభవపూర్వకంలో స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికములు తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకుల పరనడుమున జీవించిన యూక జీవిత అనుభవలోతులను బట్టి కాలగర్భ యొక్క ప్రాకృతికమండల అలవరిక నుంచి కాలక్రమములో కదిలాడే అనుభవపూర్వకమైన దారులు ఆ స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికములవే కావున ప్రాకృతికమండలము నుంచి నేరుగా మెదడు పనిక్రమ నాడులకు సరఫరా గావింపబడటం అన్నది జరుగును.కాని ఒకటవ అడుగు లోతు మొదలు అడుగుల లోతులు పెరుగుతు పోయేకొలది సరి వివరణాత్మక దారి అలవరిక నడకలో జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికమునకు అడుగడుగుకు స్థిరస్థితి ఏర్పడక పోవుట ద్వారా బాహ్యం యందు తోటి అనుభవజ్ఞులతో మెలుగుటలో వీళ్ళ లోతు వీళ్ళకు తెలియక అదే విధంగా తోటి అనుభవజ్ఞుల లోతులు తెలియకపోవుటలో ఒకరికొకరు చెప్పుకొనుట యందు అవి సరైన దారి కాదా అవునా అన్నట్లు తమ అనుభవం లోనికి తొంగిచూడకుండానే ఆచరించే విధానంలో మనస్సులోని దారులు సరి అలవరికగా కదలవు కాబట్టి నేరుగా మెదడు పనిక్రమము కూడా అదే రీతిలో అందుట యందు కోణపు లోతుల రసద్రావకములు మారి ఒక కోణపులోతు రసద్రావకాలు మరియొక కోణపులోతు రసద్రావకాలు కలగురుగంప మారుట యందు ఆలోచనలు కూడ కలగురుగంపై అదేరకంగా కదలగా కదలగా మెదడు నాడులలోని రసద్రావకాలు క్షీణింపబడుతు రావడం జరిగెను.కావున మెదడు యొక్క పనిక్రమ నిర్వహణ స్తంభించిపోవుటకు ఉండును చివరకు ఆ అనాలోచిత నిర్వహణలు కూడ కలగకుండా ఆగిపోవును.

Download PDF Now