మానవాళికం

27.7)అన్ని కాలక్రమ పరనడుమున మెదడు పనిక్రమతీరు అలబడుతు పోయే విధానము:

మొదటి కాల పరనడుమున అలవరచిన కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులను బాహ్యప్రసారములలో ప్రకృతి యొక్క అలవరిక ఎలా కదిలించునో అనగా మొదలు కాలగర్భం కదిలి కాలగర్భ పరనడుమున విషయసంపుటి యొక్క తీగ కదిలాడుట మొదలు కాలగర్భం నుంచి కాలము కదిలి సమయము ముందుకు సాగుటలో ఆ సమయస్థితి పరనడుమున దారి కదులును కావున అదే విధరీతిలో మెదడు అనుట యందు ఏ ప్రకృతి రసస్థితి ద్రావకాలతో భూమిపొర అన్నది తయారైనదో అదే ద్రావక నిర్వహణ పరనడుమున మెదడు పొరలను కూడ అమరుస్తూ రావడం జరుగును.కాబట్టి ఒక్కొక్క కాలానుసారికమునకు ఒక్కొక్క పొరప్రభావిత నడక ఆ పొరలలో అమర్చిన నాడులు ఆరకంగా భూపొరల అలవరికల యొక్క నడకలనే మెదడు పొరలుగా అలవరుస్తు రాబడుట యందు ఒక్కొక్క కాలక్రమ అనుభవమంతయు ఒక్కొక్క మెదడు పొరలలో కదిలాడేటట్లు చేయబడెను.అదే రీతిలో ఒక కాలం నుంచి ఇంకొక కాలంలోనికి ప్రయాణం చేయునట్లుగా మెదడులో ఒక పొరలలో నుంచి ఇంకొక పోరలోని నాడులకి లింకులు అలవరచి ఒక కాలం తరువాత ఒకకాల అనుభవాన్ని మెదడులో కదిలాడునట్లు ప్రాకృతిక మండలము నుంచి సరఫరా అలవరచడం అన్నది జర్గును.కావున అన్ని కాలక్రమ అనుభవపూర్వక నడకలన్ని మెదడు పనిక్రమములో కదులును.

Download PDF Now