మానవాళికం

30)ప్రవర్తన సత్ ప్రవర్తనగా మారే విధానము:

బాహ్యము యందు సంపూర్ణ అర్థ పరనడుమున తెరరంఘ పాత్రపోషణలు జీవితకాల నడకలో స్థూలతొడుగు యొక్క అనుసారికమును బట్టి జీవప్రమాణికములను తీగల అల్లికల పరనడుమున కణంలోని వివరణకు తగ్గట్టుగానే కదిలించుట యందు అవి తల్లికణాలు అవుట ద్వారా తల్లి జీవప్రమాణికములని,బిడ్డ కణాలు అవుట ద్వారా బిడ్డ జీవప్రమాణిక ములని అలా జీవప్రమాణికముల నడుమున కొంచెంకొంచెంగా ప్రవర్తనా రీతి పాత్రపోషణలను బట్టి జీవప్రమాణికము కదులును.కావున జీవమునకు వెలుబడే ప్రవర్తననే తల్లి ప్రవర్తనా అని అనెదము.అలా జీవస్థితికి జీవస్థితికి లైనుల నడుమున ఈ పాత్రపోషణలు సాగును కాబట్టి ఒకరి యొక్క ప్రవర్తనపైన ఇంకొకరి యొక్క ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉండును.కాబట్టి రెండు ప్రవర్తనా రీతుల అల్లికల పరనడుమున కలభోషితము కావడంతో అది సత్ ప్రవర్తనగా ఒక స్థూలతొడుగు యొక్క అనుసారికంలోనే తేలును.ఎందుచేతననగా స్థూలతొడుగు యందు 24లక్షల నాడీమండలాలలో ఒక్కొక్క నాడీమండల పరనడుమున ఒక పాత్రపోషణ వర్తిస్తుంది కాబట్టి నాడీమండలానికి నాడీమండలానికి లింకులు అలవరిచి జీవప్రమాణికమును కదిలించుటలో లోలోపలే సత్ ప్రవర్తనా రీతి అలబడుతు వచ్చును. లోతులకు పోయేకొద్ది సత్సంబంధ బాంధవ్యాల అల్లికల నడకలలో సత్ ప్రవర్తనారీతి కలదని స్థూలదేహ అనుసారికంలో నాభి యొక్క మధ్యమ భాగములో అదే సత్సంబంధ బాంధవ్యాల తీగల అల్లికల పరనడుమున అనుభవించిన అనుభవపూర్వక విధానతీరు నాభి మధ్యమ భాగంలో కదులుట యందే సత్ ప్రవర్తనారీతి అలబడుతు పోవును.అప్పుడే స్థూలతొడుగు స్థూలదేహంగా మారుతు వచ్చును.

Download PDF Now