మానవాళికం

6.మనస్సులో ఏరకంగా వినగల్గుతున్నాం,చూడగల్గుతున్నాం తిరిగి అర్థం చేసుకొని మాట్లాడగల్గుతున్నం?

మనస్సు అంటే మొదలు కాలానుభవపూర్వక నడక కావున ద్వారా ఒక్కొక్క కాలానుసారిక మును బట్టి వెలువరింపబడిన బాహ్యపుపొర.ఆ బాహ్యపుపొరలో వెలువరించిన కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులను బట్టి ఒక్కొక్క కోణపులోతుల్లో అమర్చిన శబ్దము.అలా అన్ని కోణపులోతుల్లో అమర్చిన శబ్దాలను బట్టి బాహ్యపు శబ్దంగా కోణపు లోతుల్లో శబ్దపు ఆధారంగా జీవప్రమాణికము కదిలే విధానం బట్టి అలవరచిన దృష్యము.అలా అన్ని కాలక్రమ యొక్క బాహ్యపుపొరలలో అలవరచిన బాహ్యప్రసారాలను బట్టి బాహ్యశబ్దాలు, బాహ్యదృష్యాలు.అలా బాహ్యానుభవ లోతుల్లోనే జీవం తోటి జీవస్థితి లింకులతో కూడుకోబడి జీవించుటకు గాను స్థూలతొడుగుకు అమర్చిన 5 జ్ఞానేంద్రియాలు.బాహ్యపు శబ్దాన్ని బట్టి అమర్చిన కర్ణభేరి యొక్క శబ్దగ్రంధికలు,శబ్దాన్ని బట్టి అమర్చిన వినికిడివివరణాయుత నాడులు, అదే వివరణ పరనడుమున తెల్లగ్రుడ్డు నాడులు,నల్లగ్రుడ్డు యొక్క పాపలు అలా శబ్దము,దృష్య చిత్రీకరణ ఆదారంగా శ్వాస అలవరికలో అదే వివరణతో కూడుకోబడిన కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోని జీవప్రమాణికమును కదిలించడము.అలా తీగఅల్లికలో జీవం కదులుతుండగానే అదే తీగ అల్లిక నోటి పదజాలములుగా విడుదల కాబడటము.అదే తీగ చర్మపుపొర స్పర్శగా అలబడటము. అలా తీగఅల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా 5 జ్ఞానేంద్రియాల పనిక్రమతీరులో జీవప్రమాణికమును కదిలించడం జరిగెను.అలా కదిలించగా కదిలించగా వెలువడిన జీవిత అనుభవమే కావున మనస్సులో వినగలగడము,చూడగల్గడము జీవం కదులుట యందు అర్థం చేసుకోవడం మరలా తిరిగి నోట్లోనుంచి మాటలు వెలువరింపబడటం అన్నది జరుగును.కాబట్టి ఆ మనస్సులో మనిషిగా ఎక్కడున్నామో తెలియకపోవుట ద్వారా ఏదో వింటునట్లు ఇంకేదో చూస్తున్నట్లు ఇంకొక దాని గురించి మాట్లాడుతున్నట్లు జ్ఞానేంద్రియాలు విడివిడి యొక్క భాగాలుగా కదలడము.

Download PDF Now