స్థూల వివరణ

6.అలా భూఖనికాలలో నింపబడిన రసాధిక చర్యలను చెట్టు అలవరికలోనికి ఎలా ప్రవేశపెట్టడం జరిగెను?

sthoolavivarana

భూగర్భ యొక్క అలవరిక నుంచి ప్రాకృతికమండల పరనడుమున రసస్థితి యొక్క ద్రావకాల పుట్టుక అలవరికను ఏర్పరుచుటలో ఆ ద్రావకాలు ఉత్పన్నమై ఆ ప్రాకృతికమండలము నుంచి వెలువరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులను ఖనిక రూపకములుగా మలిచి ఆ ఖనిక నిర్వహణ యొక్క పొరలలో షడ్రుచానుసార రసస్థితిద్రావకాలను కోణపులోతుల వివరణలకు తగ్గట్టుగా రసద్రావక నిష్పత్తులను ఒక్కొక్క ఖనిక నిర్వహణలో పెంచుతు పోబడటము అన్నది జరుగును.కావున జీవనాడి యొక్క అనుసారికంలో స్థూలనడువడి యొక్క వివరణల పరనడుమునే రసస్థితిద్రావకాలను ప్రాకృతికమండలము నుంచి వెలువరింపచేయటం జరుగును.కాబట్టి స్థూలవివరణ నడకకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములను మొక్క ఆరంభదశ నుంచి ఫల,పుష్ప నిర్వహణ వరకు స్థూలవివరణ నడకయే వర్తించును.కాబట్టి మొక్క రూపకము పరనడుమున తీగ అలవరికలో జీవప్రమాణికము ప్రవేశపెట్టి రసద్రావకాలతో తీగల అల్లికల నడకలను పెంచుతు పోబడటము అన్నది జరుగును.ఒకటవ స్థూలవివరణ తీసుకున్నట్లైతే మొదట జీవమని,జీవప్రమాణికమని మొక్క రూపక ఎదుగుదల ఆ తరువాత స్త్రీ పురుష వివరణ పరనడుమున సంపర్కాయుత వేర్లు తరువాత పిల్లవేర్ల అలవరికలో తల్లి,తండ్రి కాండ నిర్వహణలు ఆ తదుపరి బాల్య నడువడి యొక్క వివరణ పరనడుమున పిల్ల కొమ్మలు,పిల్లకొమ్మల యొక్క అలవరికలో యుక్త నడకను ప్రవేశపెట్టి స్త్రీ పురుష యొక్క జీవాల వికసింపును ఆకుల నిర్వహణలో పువ్వుల యొక్క రెక్కల నిర్వహణలో వికసింపును చూపబడటము.ఆ తరువాత ఆ జీవాల అనుభవ మాధుర్యాన్ని పిందె,కాయ,పండు అన్నట్లు రసస్థితి యొక్క ద్రావకాల నిర్వహణలను వేరు అనుసారికము నుంచి కాండము,కొమ్మల నిర్వహణ పరనడుమున పువ్వులు,కాయల నిర్వహణలో రసస్థితి యొక్క ద్రావకాలను ఖనిక నిర్వహణ యొక్క పొరలలో సరఫరా చేసి వాటిని జీవ అనుసారిక పరనడుమున ఎదిగించడము అన్నది జరుగును.