స్థూల వివరణ

97.) శబ్దగ్రంధికలలో ఒక శబ్దపుపొర తరువాత ఒక శబ్దపుపొరను అలవరుస్తు పోవుట?

sthoolavivarana

కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలు అని అనుటలో ఒక్కొక్క కాలక్రమ కోణపులోతుల దారులకు తగ్గట్టుగా కర్ణభేరిల పొరలను మరియు ఆ పొరలలో ఒక్కొక్క కోణపులోతు వివరణల పరనడుమున ఒక శబ్దగ్రంధిక అన్నట్లు అలవరచడం జరిగెను. మొదలు కోణపులోతు తీగఅల్లికలు అన్నది స్థూలరసద్రావకాలతో తీగలుగా నిర్మాణము గావింపబడటం ఆ తరువాత ఆ తీగలను అల్లికలు వేయడము అన్నది జరిగెను. అలా ఒక్కొక్కరక స్థూలరసద్రావకమునకు గాన శబ్దమును వెలువరింపచేసెను శబ్దపుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము. ఆ తరువాత ఆ కోణపుతీగ అల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితి ప్రమాణికములను ఆ శబ్దము ఆధారంగా కదిలించడం, అలా కదిలించగా కదిలించగా జీవించడము, అలా జీవించుట యందు వెలుబడే అనుభవస్థిరస్థితిని బట్టి ఆ స్థూలరసద్రావకాలే రాతిఅలవరిక రసద్రావకాలుగా ఇంకా స్థిరస్థితి అన్నది కొంచెంకొంచెంగా పెరిగే కొలది రాతి గట్టితనము పెరుగుతు పోవుటలో శబ్దాలు మారుతు పోవును. అదేవిధంగా శబ్దగ్రంధికలో కూడ రాయి గట్టితన అలవరిక పెరిగే కొలది మారుతు పోయెను. ఒక్కొక్కరక శబ్దాలను బట్టి శబ్దపుపొరలను కూడ ఒకదానిపై ఒకటిగా నిర్మితం చేస్తు వచ్చును శబ్దపుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము.