స్థూల వివరణ

124.) అలల నిర్వహణలో గలగల శబ్దరాగాలు వెలుబడే విధానము:

sthoolavivarana

అలలు అందముగా యుండును అని అనుటలో ఒక్కొక్క తీగఅల్లికకు గాన ఒక అల వర్తించును. కావున ఆ తీగలతో జీవించే జీవస్థితి ప్రమాణికములు ఎలా జీవించుటలో వెలుబడే అనుభవమున జీవస్థితి ప్రమాణికములకు ముఖస్థుతులు అలబడును. ఆ స్థుతి అలవరికలో అల అందుకే అలలు అన్నవి వివిధరకాలుగా యుండుటకు వున్నది. కావున ఆ తీగల అల్లికలు అన్నవి స్థూలరసద్రావకాలతో నిర్మితం అవ్వడం జరిగెను. కావున ఆ స్థూలరసద్రావకాలలో వెలువరింపబడే శబ్దములే అణువులలో నిల్వరింపబడియుండును. కావున ఒక తీగఅల్లికలోని జీవము ఇంకొక తీగఅల్లికలోని జీవముతో జీవించును. కాబట్టి ఒక అలలో ఒక అల ఏకం అవుటలో అవి కదిలే విధానమున ఆ అణువులలోని శబ్దాలను వెలువరించుటలో అలలో అల ఏకం అవునట్లు శబ్దం శబ్దం ఏకం అయ్యి శబ్దరాగాలు వెలుబడును. అలబడే శబ్దరాగాలు గలగలలు శబ్దపు పొరలో వెలువరింపబడును.