స్థూల వివరణ

10.ఏ కాలనికు ఆ కాల పరనడుమున రసద్రావకాలను ఉత్పన్నత చేయు విధానము:

sthoolavivarana

721 స్థూలకథల ఆధారంగా రూపొందింపబడిన కాలగర్భాలు.అందున కాలగర్భాల నుంచి వెలువరింపబడిన విషయసంపుటి.ఆ తీగ నుంచి వెలువరింపబడిన కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు.ఒక్కొక్క కోణపులోతుల్లో జీవప్రమాణికము సరి వివరణాత్మకంగా కదిలే విధానమును బట్టి ఆ కోణపులోతు వివరణ పరనడుమున ప్రాకృతిక మండలము రసస్థితి ద్రావకాలను ఉత్పన్నత చేయును.ఆ ద్రావకాల సారాంశయుతతీగలోనికి ప్రవేశించుట యందే అవి మిళితమయ్యి సారాంశయుతతీగకు సారము అందును.అలా ఒక్కొక్క కాలానుభవపూర్వక సారస్థితిని బట్టి జీవము తోటి జీవములతో జీవించుట యందే జీవితము తియ్యగా వుంది చప్పగా వుంది అని తేల్చుటలోనే అదే విధంగానే శడ్రుచానుసార ద్రావకాలను ఖనిక నిర్వహణలలో నింపడం అన్నది జరుగును.అలా ఏ కాలానికి ఆ కాల నిర్వహణ సారము వర్తించును.