స్థూల వివరణ

161.) ఉరుములు మెరుపులు అంటాము, అవి మేఘాల నుంచి ఎలా వెలువరించబడెను? వాటి శబ్దాలు ఎలా వుండును?

sthoolavivarana

మేఘాయుత పుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము నుంచి ఒక్కొక్క మండల నిర్వహణలో ఒక అణువు విడుదల అయ్యి ఒకటవ అడుగు అద్ద ప్రాకారమున అర్ద అడుగు నడకలో నిల్వరింపబడి యుండుటలో ఆ మేఘాయుత అణువుల నుంచి మేఘాలు వెలువరింపబడును. అలా మేఘాలతో పాటు మేఘాయుత కదలికలు కూడ వెలువరింపబడును. ఆ కదలికలు ఏవి అనగా ఒక్కొక్క కాలక్రమ కోణపు తీగల అల్లికల వివరణలలో మనమందరము జీవించుటలో ఒక్కొక్క కోణానికి గాన ఒక భూసారాంశయుతతీగ అని ఆ భూపొరలలో నిల్వరింపచేయుటలో మన అనుభవపూర్వక సారాన్ని ఆ భూసారాంశయుతతీగలలో నింపుతు రావుటలో ఆ భూసారాంశయుతతీగల నుంచియే తీగలు వెలువరింపచేయుటలో అవియే మేఘాయుత కదలికలుగా మారును. కాబట్టి మన అందరి అనుభవపూర్వక దారులు సరిదారి అలవరిక పరనడుమున ముందుకు కదులుతు సాగుతున్నట్లైతే మేఘాలు మేఘాయుత కదలికలు ఎలా కదిలితే అలా ముందుకు సాగుతు పోవును. కాని మన అనుభవపూర్వక దారులను అటుఇటుగా వంకరముగా మలుచుకొన్నట్లైతే మేఘాయుత కదలికలు కూడ అలాగే కదులును. ఒకవేళ మనము మన అనుభవపూర్వక దారులలో చిక్కుముళ్లు వేసుకొన్నట్లైతే దారులు అన్నవి ముందుకు కదలకుండా ఆగిపోవునో అదేవిధంగా మేఘాయుత కదలికలలో కూడ చిక్కుపడి కదలకుండా ఆగుటలో ఆ మేఘములోని నీటిశాతము గడ్డకట్టును మరళ మనము ఎప్పుడైతే సరివివరణాత్మక దారి అలవరికకు తగ్గట్టుగా కదులుతాయో మేఘాయుత కదలికలుగా యాధస్థితికి వచ్చి కదులుటలో ఆ తీగల నుంచి కాంతి వెలువరింపబడి తీగలు కదులును అవియే మెరుపులు. అలా మెరుపుల అలవరికలోని తీగలు గడ్డకట్టిన మేఘాలను కదిలించుటలో ఉరుములుగా, ఆ మేఘములోని నీరు గడ్డకట్టుకున్న విధానమును బట్టి శబ్దము కూడ గట్టిగానే వెలువరింపబడును. ఆ తరువాత అలా కదిలించి కదిలించగానే మేఘం కరిగి అందులోని నీటి శాతమును వర్షంగా కురిపించును.