స్థూల వివరణ

19.అనుభవపూర్వక స్థిరస్థితిని బట్టి ఖండరము గట్టిగా ఎలా కరుడుకట్టును?

sthoolavivarana

ఒక్కొక్క కాలక్రమ పరనడుమున అలవరిచిన సత్సంబంధ భందవ్యాల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులలో స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికము తీగల అల్లికల పరనడుమున కదలగ కదలగ జీవించడము జీవిత అనుభవము వెలుబడుటలో తీగఅల్లికతో కూడుకోబడిన దారి యెడల అనుభవపూర్వక స్థిరస్థితి అలబడే కొలది ఖండర నిర్వహణ కొరకు అలవరిచిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు జీవప్రమాణికము తోటి జీవప్రమాణికములతో కూడుకోబడి తీగల అల్లికలలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదిలిన విధానమును బట్టి ప్రకృతి నడక శడ్రుచానుసార రసద్రావకాలను తీగ నిర్వహణ అలవరుస్తు తీగల అలవరికలలో ఖండర కరుడును అలవరుస్తు వచ్చును.అలా ప్రకృతి రసస్థితి ద్రావకాలకు జీవప్రమాణికముల అనుభవలోతు స్థిరస్థితిని బట్టి రసాయనికాల మిళితమే కరుడుకడుతు రసస్థితి ద్రావకాలను అల్లిక వేయును.అలా కరుడులోనే ఖండరము గట్టిగ తయారు అగును.