స్థూల వివరణ

22.ఏఏ పదార్థశ్రేణి అయినప్పటికి కూడ 30మూరల ప్రేవు అంతటా తిరగావలెనా?

sthoolavivarana

శడ్రుచానుసార పదార్థశ్రేణి అన్నవి కాలక్రమదారులలో జీవప్రమాణికములు అన్నవి ఏఏవి కదులునో అనగా 721 కాలక్రమదారులలో స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికములు అన్నియు కదులును.కావున ఆ జీవప్రమాణికముల పరనడుమున అలవరిచిన ప్రేవు కావున ఒకరోజు నడకయే తీసుకున్నట్లైతే కాలసమయస్థితి గతస్థితి ఋణానుభారాలను బట్టి సాగును.కావున ఆయా సమయస్థితి దారులలో స్థూలతొడుగులోని ఏఏ జీవప్రమాణికములు కదులునో ఆయా దారి అలవరికకు గాను ఏఏ శడ్రుచులు వర్తించునో కాలపరిగణలో ఉండును.కావున ఏ పూటకు ఏవి తినవలెయునో కాలమే నిర్దారించును.కాబట్టి పదార్థాన్ని భుజించిన యెడల ప్రేవులోనికి చేరగానే ఆ పదార్థిత ఏ తీగ అలవరికతో కూడుకోబడిన దారి యెడల లభ్యమయ్యెనో ఆ తీగ అలవరికతో కూడుకోబడిన ప్రేవునాడి కదిలి పిప్పిచేయగానే అందున వెలుబడిన రసాధికము జఠరాగ్ని పట్టును.ఆ తరువాత ఆ పిప్పి పదార్థము ప్రేవు అలవరికలో తిరుగుతు మలమసంచి లోనికి చేరును.