స్థూల వివరణ

29.అనుభవించిన అనుభవలోతులను బట్టి జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికమునకు సంతృప్తి అన్నది ఎలా కలుగుతుంది?

sthoolavivarana

ఒక్కొక్క కాలక్రమదారులను బట్టి అనుభవించిన అనుభవపూర్వక విధానతీరు అన్నది జీవిత కాలానుసారిక దారులను బట్టే కాబట్టి ఆ జీవితపు లోతుల్లోను జీవము తోటి జీవములతో కూడుకోబడి జీవించగా జీవించగా తియ్యగా,ఉప్పగా,చప్పగా,కారంగా వున్నది అన్నట్లు శడ్రుచానుసారములు జీవితమును తోటి జీవములతో కూడుకోబడి జీవించుటలోనే లోతును బట్టి జీవితపు రుచులు తేలుతుపోవును.మరల వాటిని జీవమునకు ఆకలి దప్పికలుగా అలవరచడము అన్నది జరిగెను.కావున ఒక్కొక్క తీగఅల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితి ప్రమాణికము జీవించుటలో సంతృప్తి అన్నది కల్గును.అలా ఒక్కొక్క కాలక్రమదారుల నడుమున సరి వివరణాత్మకంగా కదిలి జీవించే కొలది జఠరాగ్ని శడ్రుచానుసార మాధుర్యాన్ని జీవిత అనుభవ మాధుర్యముగా అలవరుస్తు వచ్చును.