స్థూల వివరణ

37.నాల్గు కోణాలు కలిసి ఒక వివరణాయుత విషయఅల్లికతో కూడుకోబడిన దారి అనుటలో విషయస్థితికి తగ్గట్టుగా కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలు ఎలా కదులును?

sthoolavivarana

కర్ణభేరి పొరలు అని అనుట యందు ఒక్కొక్క కాలనిర్వహణ పరనడుమున బాహ్యపొరలను రూపొందించినట్లు కర్ణభేరి పొరలకు కూడ ఒక్కొక్క కాలనిర్వహణకు ఒకటిగా అమర్చడం జరిగెను.అయితే ఒకటవ కాలక్రమదారులు అని అనుటలో ఒకటవ కోణ వివరణల నడుమున నాల్గు కోణాలను కలుపుతు రావుటలోనే ఒక వివరణాయుత విషయఅల్లికతో కూడుకోబడిన దారిగ విషయసంపుటి మలువును,అదే విధంగా ఒక కర్ణభేరిలో మొదటి కాలమునకు గాన మొదటి పొర వర్తించును. కావున ఒక పొర నిర్వహణలోనే ఒక్కొక్క కోణానికి ఒక శబ్దగ్రంధిక అన్నటుల అలవరచుటలో ఒక విషయస్థితి పట్ల నాల్గు కోణాల వివరణల నడుమున మాటలు వెలువరింపబడుటలో మొదలు విషయ ఆరంభం మొదటి కోణవివరణ శబ్దగ్రంధికలోనికి ప్రవేశించగానే రెండో కోణవివరణ రెండవ శబ్దగ్రంధికలోనికి, మూడవ కోణవివరణ మూడవ శబ్దగ్రంధికలోనికి, నాల్గవ కోణవివరణ నాల్గవ శబ్దగ్రంధికలోనికి ఎలా ఏ కోణవివరణ పరనడుమున వెలువరింపబడిన తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన మాటలు ఆ గ్రంధికలోనే కదిలాడుతు తరువాత కోణవివరణ పరనడుమున తీగల అల్లికల పరనడుమున పదజాల అల్లికల నడకలు పొరప్రభావిత విచ్చుదలలో మొదలు అనగా విషయ ఆరంభ మొదలు, మలుపులు,ముగింపు నిర్వహణ వరకు అన్నటుల గ్రంధికల మలుపులు కూడ అలాగే కదులుతు పోవును.అలా గ్రంధికలను కదిలించునది ఆ కర్ణభేరిలో నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువుయే కారణము.