స్థూల వివరణ

2.స్థూలవివరణ,సూక్ష్మవివరణ నడకకు గాను జీవతత్వపొరను వెలువరింపచేసి ఆ వివరణలో జీవము,జీవప్రమాణికము స్థూలవివరణ పరనడుమున ప్రవేశపెట్టడము?

sthoolavivarana

జీవతత్వపొర: మొదలు జీవము అంటేనే ఏమిటి?ఆ జీవము ఎక్కడ నుంచి పుట్టుకొచ్చెను అనుటకు గాను జంగమధార నుంచి భూధార వరకు 72వేల జీవనాడులను అలవరచడం జరిగెను. ఆ జీవనాడి యందు జీవ వెలువరింపు అన్నది జీవనాడి నుంచి పుట్టుకొచ్చి ఆ నాడీ పొరలలోనే నిలువరింపబడుట యందు జీవతత్వపొరగా పరిగణలోనికి వచ్చును.అలా ఏర్పడిన జీవతత్వపొరను మొదలుగా అదే జీవనాడిలో భూగర్భమని ఒక ప్రాకృతికమండల మును అలవరచి ఆ మండలములోనికి జీవతత్వపొరను వెలువరింపచేసి మొదలు స్థూల నడక యొక వివరణను అదే ప్రాకృతికమండల పరనడుమున నిలువరింపచేయుటతో ఒక్కొక్క తీగఅల్లికలో వెలువరింపబడే రసద్రావకాలు ప్రాకృతికమండలము ద్వారా పుట్టుకొచ్చి భూమిపొరలను తయారుచేస్తు పోవును.కాబట్టి ఇది భూగర్భంగా మారుతు వచ్చును.అలా అలబడిన భూపొరలలో జీవతత్వపొరను నిలువరింపచేసి తీగల యొక్క అల్లికల నడకలలో ఇంత జీవము,జీవప్రమాణికమని ప్రవేశపెట్టి రసద్రావకాల పరనడుమున తీగలను పెంపొందింపచేయుటలోనే లోపల జీవం పెరుగుతు వచ్చునట్లు భూగర్భము నుంచి మొక్క రూపకముగా వెలికివచ్చునని తేల్చుట.