స్థూల వివరణ

44) రాతి,ఇనుము,ఉక్కు శబ్ద అలవరికలకు తగ్గట్టుగా కర్నభేరిలా పొరలలో శబ్దగ్రంధికలు అలవరిచిన విధానము:

sthoolavivarana

ఒక్కొక్క కాలక్రమ కోణపులోతుల తీగల అల్లికలను బట్టియే కర్ణభేరి యందు అమర్చిన పొరలలో శబ్దగ్రంధికలను అలవరుస్తు పోబడటము అన్నది జరిగెను.కావునే ఒకటవ కాలక్రమదారులకు ఒకటవ పొర మరియు ఆ ఒకటవ కాలక్రమ కోణపులోతులను బట్టి ఒక్కొక్క కోణపులోతుకు గాన ఒక శబ్ద గ్రంధిక అని అమర్చడముతో 721 కాలక్రమదారులకు గాను 721 కర్ణభేరి పొరలు మరియు వాటి యందు ఆ కోణపులోతులకు తగ్గట్టుగా అమర్చిన శబ్దగ్రంధికలు.అలా అమర్చిన తరువాతనే ఆ కాలక్రమ దారులలో స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికములు వివిధ తెరరంఘ పాత్రపోషణలలో జీవించడము మొదలు అనుభవము రావుటలో జీవానుభవాల్ని బాహ్యప్రదర్శనలుగా బాహ్యప్రసారాలలో కదిలించడము.అలాగే ఒక్కొక్క కాలానుభవమును బట్టి బాహ్యానుభవలోతులే అలబడటము,ఇలా ఒక స్థూలతొడుగు అనుసారికము యందే అనుభవము అంతయు వెలుబడెను.కావున ఆ బాహ్యానుభవ లోతుల్లో మనస్సు అనే పదనడక పుట్టుకరాబడటం ఈ స్థూలతొడుగుకు మనిషి అనే పదనిర్వహణ వెలువరింపబడటము.అలా మనస్సుకు మనిషికి నడుమున మెదడు పనిక్రమము ఆరంభమావ్వడం, అలా కాలసమయస్థితి ప్రకారంగా కదిలే మనస్సుదారులు మెదడులో కదలడము,అలా కదిలే విధానములోనే ఆలోచనకు సంభందించిన ప్రకృతి యొక్క అణువు కదులుటలో ఆ ఒక్కొక్క కోణపు లోతుకు తగ్గట్టుగా మెదడు పొర యందు నాడులను అమర్చడం జరిగెను.కావున ఆ కోణపులోతు రసద్రావకాలే ఆ నాడిలో కదులునవి కావునే ఆలోచన సంభందించి ప్రకృతి అదేరకంగా కదులుటలో ఆలోచనలో జీవప్రమాణికము తీగఅల్లికలో వివరణకు తగ్గట్టుగా కదిలి అనుభవములో జీవించ బడుటలో ఆలోచనలో ఆలోచించగలిగే విధానమునకే రావుటలో అప్పుడే ఆ కోణపులోతు వివరణ పరనడుమున అలవరిచిన కర్ణభేరి పోరలోని శబ్దగ్రంధిక విచ్చుదల అగును.కావున కోణపుతీగ అల్లిక నడక స్థూలరసద్రావకాలలోనే తీగ నిర్మాణము గావింపచేయడం జరిగెను.కావున దానికి సంభందించిన గ్రంధిక కూడ అదే స్థూలనిర్వహణ రసద్రావకాల శబ్దపు అలవరికలోనే శబ్దస్థితి యొక్క గ్రంధిక అని అనుటలో ఆ గ్రంధికలో మొదలు ఆ స్థూలరసద్రావక శబ్దపుపొరనే అలవరింపబడి యుండును.ఎప్పుడు అయితే జీవస్థితి ప్రమాణికము ఆ కోణపుతీగ అల్లికలో స్థిరస్థితి అనుభవములో నిలద్రొక్కుకొనునో అప్పుడే అవి రాతి అలవరిక రసద్రావకాలతో కూడుకోబడిన తీగలు వెలువరింప బడుటలో రాతిమాటలు అని ఇంకా స్థిరస్థితి పెరిగేకొలది ఇనుముమాటలు,ఉక్కుమాటలు అన్నట్టు ఆ కోణపులోతుకు తగ్గట్టుగా అలవరిచిన శబ్దగ్రంధిక యందు శబ్దపుపొర కూడ రాతి శబ్దపుపొరగా, ఇనుము శబ్దపుపొరగా,ఉక్కు శబ్దపుపొరగా జీవానుభవస్థిరస్థితిని బట్టి వెలుబడే రాతిని బద్దలుకొట్టే మాటలుగా,ఇనుము,ఉక్కు మాటలుగా కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధిక పొరలు ఆరకంగానే మారియుండటం జరిగెను.కావున అవి రాతిమాటలో ఇనుముమాటలో తెలుయును.