స్థూల వివరణ

45) రాతి,ఇనుము,ఉక్కు తీగఅల్లికలలోని మాటలు శబ్దగ్రంధిక పొరలలో ఆ శబ్దాల్ని బట్టి కదలడమే కాక ఆ రాతి,ఇనుము,ఉక్కుగా రూపొందించిన ద్రావక నిర్వహణలతో తయారుఅయిన వస్తువుల శబ్దాలు శబ్దగ్రంధికలో కదిలే విధానము?

sthoolavivarana

కోణపులోతుకు తీగఅల్లికకు శబ్దాన్ని కూర్చే ప్రాకృతికమండలము అన్నది కాలగర్భంలోనే నిల్వరింపబడి యుండును.కావున అవి మొదలు కోణపుతీగ,తీగఅల్లిక,తీగలఅల్లికల నడుమున పుట్టేపదము,పదజాల అల్లికలు,పదజాల అల్లికలతో కూడుకోబడిన వాఖ్యము,వాఖ్యములు,వాఖ్యానుసార కూర్పులు అన్నటుల వీటి అన్నింటికి శబ్దనిర్వహణలను కూర్చునది ప్రాకృతికమండలమే.ఆరకంగా ఆ తీగఅల్లికలోని వివరణలకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు ఆ శబ్ద ఆధారంగానే కదలడము,కదిలించగా కదిలించగా జీవించడము,అలా జీవించుటతో అనుభవము వెలుబడుటలో తమ అనుభవములో తామే వినగల్గునట్లు ఒక్కొక్క కోణపుతీగ అల్లికకు తగ్గట్టుగా కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలను అలవరుస్తు పోబడటం అన్నది జరిగెను.జీవానుభవస్థిరస్థితిని బట్టి ఆ తీగల అల్లికలు ఏ రసద్రావకాలతో తయారు అయ్యాయో ఆ ద్రావకాలు రాతి,ఇనుము,ఉక్కు రసస్థితి ద్రావకాలుగా స్థిరస్థితి పెరుగుతు పోయేకొలది రాతిని బద్దలుకొట్టే మాటలుగా,ఇనుము మాటలుగా,ఉక్కు మాటలుగా అలబడుతు రావుటలో ఆ శబ్ద పుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము నుంచి ప్రకృతి యొక్క అణువులు ఒకటి తరువాత ఒకటిగా వెలువరింపబడుటలో రాతిఅలవరిక ఒకశాతం శబ్దం ఒక అణువులో,రాతిఅలవరిక ఇంకొంచెం పెరిగే కొలది రాతిఅలవరిక రెండవశాత శబ్దం రెండవ అణువులో అలా గట్టితనము పెరుగుతు పోయేకొలది రాతి శబ్దపు అలవరికలను శాతపరిధిలలో అణువులలో నింపబడుతు రావడం జరిగెను.అదేవిధంగా గట్టి స్థిరస్థితి అలబడుటలో ఇనుము శబ్ద శాతపరిధిలను ప్రకృతి యొక్క అణువులలో నింపబడుతు రాబడుట అదేవిధంగా ఉక్కు శబ్ద శాతాలను కూడ ప్రకృతి యొక్క అణువులలో నింపబడుటలో ఆ అణువులు అన్నియు బాహ్యపుపొరలుపైన అమర్చిన శబ్దపుపొరలపై నిల్వరింపబడును.కావున జీవానుభవస్థిరస్థితిలను బట్టి వారి పేరుబలాలపై రాతి,ఇనుము,ఉక్కు పుట్టుకరాబడటంతో అవి ఆ కోణపులోతుల వివరణల నడుమునే అనేకరక వస్తువులుగా తయారుకాబడుట.కావున వస్తువులుగా తయారుకాకమునపే రాయి క్రింద వేస్తే వెనువెంటనే ఆ రాతి అలవరిక శబ్దంతో కూడుకోబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువు కదులును.అప్పుడు బాహ్యానికి ఆ రాతి శబ్దం వెలువరింపబడును.ఆవిధంగానే ఇనుము, ఉక్కు కూడ దానిని బట్టే కర్ణభేరి శబ్దస్థితి గ్రంధికలలో జీవానుభవస్థిరస్థితిలను బట్టి గ్రంధికలోని పొర రాతిపొర,ఇనుము,ఉక్కు పొరలుగా ఆ ద్రావకాలతోనే రూపొందించుట ద్వార అవి క్రిందపడితే చాలు లేక కదిలిస్తే చాలు వెనువెంటనే శబ్దగ్రంధిక పొర కదిలి అనుభవముతో కూడుకోబడిన జీవప్రమాణికము పలాన శబ్దము అని పట్టును.అదేవిధంగా వాటితో నిర్మితమైన వస్తువులు కదిలినా ఆ శబ్దపు అలవరికతో కూడుకోబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు కదలగానే శబ్దగ్రంధికల పొరలు కదిలి ఆ శబ్దస్థితి యొక్క వినికిడితో రాతితో,ఇనుముతో,ఉక్కుతో తయారుచేయబడ్డ వస్తువులు అని తెలియవచ్చును.