స్థూల వివరణ

46)రాతి,ఇనుము,ఉక్కు శాతపరిధిలలో నింపుకొని బాహ్యపొరలపైన నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులకు శబ్దగ్రంధికలో అమర్చిన పొరకు లింకులు అలవరిచిన విధానము:

sthoolavivarana

బాహ్యపుపొరలపైన శబ్దపుపొరలను అమర్చడం జరిగెను అని అనుటలో ఒక్కొక్క కాలక్రమ కోణపు లోతుల దారులకు గాను బాహ్యపుపొరలను ఆ బాహ్యపుపొరలపైన శబ్దపుపొరలను అమర్చడం అన్నది జరిగెను.అదేవిధంగా కర్ణభేరి పొరలలో శబ్దగ్రంధికలు అనగా ఒక్కొక్క కోణపులోతు వివరణకు గాను ఒక శబ్దగ్రంధికను అలవరుచుటలో ఆ గ్రంధిక నిర్మాణిత లోతు అన్నది కోణపుతీగల అల్లికలు ఎంత పొడుగు వుండునో ఆ గ్రంధిక నిర్మాణము కూడ అంతపొడుగు యుండును.కావున తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన మాటలు గ్రంధికలోనికి ప్రవేశించుటలో ఆ తీగల అల్లికలు ఎలా కదులునో అదేరకంగా గ్రంధికలో అమర్చిన శబ్దపుపొర కదులుతు పోవలె.అప్పుడే మాటల అలవరికలు శబ్దపూరితంగా కదులుతు పోతున్నట్లు తేలును.అందుకు గాన ఆ శబ్దములచే నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువు బాహ్యపుపొరలపై నిల్వరింపబడి వుండుట ద్వార ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువులో నిల్వరింపబడిన శబ్దపూరిత రసాధిక అలవరిక నడకకు మరియు ఆ శబ్దపూరిత రసాధిక అలవరికతో రూపొందించినది శబ్దగ్రంధికలోని పొర కావున ఆ రెండిటికి లింకులు అలవరుచుటలో బాహ్యపుపొరలపైన తెరల నడుమున ఏ ఒక్కటి కదిలినా వెనువెంటనే కర్ణభేరి పొరలో అలవరిచిన శబ్దగ్రంధికలోని పొర కదులును.ఆరకంగా ఒక్కొక్క కాలక్రమ కోణపులోతులకు తగ్గట్టుగా కర్ణభేరి పొరల యందు శబ్దగ్రంధికలు అలవరుచుట,ఆ శబ్దపూరిత ఆధారంగానే జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు కోణపుతీగ అల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదిలి జీవించుట యందు వెలుబడిన అనుభవములో ఆ జీవస్థితి ప్రమాణికములు చెవు అలవరిక శబ్దగ్రంధిక నుంచియే వునగల్గుతాయి కావున ఆ అనుభవాలను నింపినది బాహ్యపొరలపైననే.కావున ఆ బాహ్యపుపొరలపైననే శబ్దపు పొరలను మరియు జీవానుభవ స్థిరస్థితి పరనడుమున శబ్దనిర్వహణలు మారుతు పోవుటలో ఆ శబ్దాలను ప్రకృతి యొక్క అణువు నిల్వరింపచేసి ఆ అణువులను శబ్దపుపొరపై నిల్వరింపచేసి బాహ్యపు శబ్దపు అలవరికలు ప్రతి ఒక్కటి చెవున పడునట్లు కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికల పొరలకు మరియు ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువులకు లింకులుల్ అలవరచడం జరుగుతు వచ్చెను.