స్థూల వివరణ

49.)రెండు స్థూలతొడుగులు ఎదురు ఎదురుగా అనుటలో అడుగుల పరనడుమున ఎంత దూరములోనున్న తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన మాటలు శబ్దతరంఘాలలో కదులుతు పోవును?

sthoolavivarana

కాలము కదిలి సమయము ముందుకు సాఫీ దారి కదులుట అని అనుటలో మొదలి కోణపుతీగ, కోణపుతీగ అల్లిక,కోణపుతీగ అల్లికలతో కూడుకోబడిన పదము అన్నటుల గడియ,ఒక సెకను,రెండు సెకన్లు అలా ఒక్కొక్క కోణపుతీగ అల్లిక నడకకు సమయ అలవరికలు అలవరచడం జరిగెను.కావున బాహ్యానుభవలోతులు అని అనుటలో ఆ కాలక్రమ కోణపుతీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులలో జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు జీవించుటలోనే అవి అనుభవమైన దారులుగా బాహ్యపుపొరపైన శబ్దము,శబ్దాలు,పదశబ్దం,శబ్ద అలవరికలతో కూడుకోబడిన పదజాలాలు అన్నటుల శబ్దము,శబ్ద తరంఘము,తరంఘిణి,తరంఘాల అలవరికలో బాహ్యపుపొరపైన శబ్దపుపొరలో కదిలాడుతుండును. కాబట్టి రెండు స్థూలతొడుగులు ఎదురు ఎదురుగా అనుటలో ఒక అడుగు లేక పడి అడుగులు అంతకు మించి దూరములో ఇంకొక స్థూలతొడుగు వుండుటలో ఒక స్థూలతొడుగులో నుంచి జీవానుభవ పూర్వక మాతలి పదజాలఅల్లికలలో ఎంత పొడువుగా వుండునో దానిని బట్టే మొదలు ఇరువురికి అడుగు అడుగు దూరము లేక అల్లికల నడకలు పెరిగే కొలది అనగా దూరపు లింకులు లేక దగ్గరి లింకులు అనుటలో వెలుబడే తీగల అల్లికలను బట్టి ఒక స్థూలతొడుగుకు ఇంకొక స్థూలతొడుగు ఎంతటి దూరములో వున్నా తీగల అల్లికల నడక యందు పదస్పష్టతను బట్టి శబ్దము,శబ్దతరంఘాల నడుమున ధ్వని అలవరికలో కదులుతు పోయి ఆ దూరములోనున్న ఆ స్థూలతొడుగులోని చెవు అలవరిక శబ్దగ్రంధికల లోనికి ఈ తీగల అల్లికలు ప్రవేశించును.కావున ఇరువురి మధ్య సాగే మాటలు సమయ అలవరికల శబ్దపు వేగాన్ని బట్టి ఒకరివి ఒకరి చెవులో చేర్చును బాహ్యపుపొరపైన అలవరచిన శబ్దతరంఘాలు.కాబట్టి ఆ మాటాయుత తీగల అల్లికల నడకను బట్టి వాళ్ళ ఇరువురి నడుమున ఎన్ని అడుగుల దూరము అన్నది కూడ కాలమే సమయ అలవరిక పరనడుమున నిర్ధారించెను.ఆరకంగానే బాహ్యపు శబ్దము,శబ్దతరంఘాలు కదులును.