స్థూల వివరణ

50.)అనుభవస్థిరస్థితి అలబడుతు పోవుటలో రెండు స్థూలతొడుగులు ఎదురు ఎదురుగా దగ్గరి అలవరికలోనే సంభాషించుటలో శబ్దతరంఘాల పనిక్రమతీరు?

sthoolavivarana

మొదలుగా ఒక కాలక్రమదారులు తరువాత ఒక కాలక్రమదారులలో స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికములు జీవించుట యందు జీవములో వెలుబడే అనుభవములు స్థూలతొడుగుల తొడుగుల లోపలిభాగాలకు,పైభాగాలకు కూడ అనుభవము వెలుబడుటను బాహ్యానికి ప్రదర్శించుట లోనే బాహ్యానుభవలోతులు ఒక్కొక్క దారులను బట్టి అలబడుతు రావుటలో శబ్దము,శబ్దతరంఘము, తరంఘిణి,తరంఘాలు,ధ్వని మొదటి శబ్దము అని అనుతల్ ఒక కోణపుతీగ శబ్దము.అలా ఒక్కొక్క తీగను రకరకాలుగా అనగా అచ్చులలో అల్లికలు వేయగా ఒక్కొక్క అచ్చుకు ఒక శబ్దం తరువాత హల్లులకు అనగా ఒక్కొక్క హల్లుకు ఒక శబ్దం,గుణింతాల నిర్వహణలలో శబ్దతరంఘము ఆ తరువాత తీగల అల్లికల నడుమున పదనడక,తరంఘిణి ఆ తరువాత పదజాల అల్లికలలో మరియు ఆ అల్లికలలో వెలువరింపబడే వాఖ్యాలు,వాఖ్యానుసారములు,వాఖ్యానుసార కూర్పులు అనేకరక శబ్దతరంఘాలు అలా ఏర్పడబడిన లోతు అంతయు ఒక్కమారుగా కదిలితే శబ్దధ్వని అన్నటుల బాహ్యపుపొరలపైన అమర్చిన శబ్దపుపొరపై ఈ తరంఘాలను అలవరుచుటలో మొదలు అనుభవములో సాగునప్పుడు కాలసమయ అలవరిక ప్రకారంను బాహ్యానుభవలోతుల్లో శబ్దము,శబ్దతరంఘాలు ఎదురు ఎదురుగానున్న రెండు స్థూలతొడుగుల నడుమున దూరతన దగ్గరితన అలవరికలో పదనిర్వహణ అల్లికల నడకలను బట్టి సాగును.కాబట్టి ఆ శబ్దతరంఘాలతో నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు ఒకటి తరువాత ఒకటిగా ఆ బాహ్యపు శబ్దపుపొరపైన నిల్వరింపబడి యుండును.కావున దానికి తగ్గట్టుగా ఈ రెండు స్థూలతొడుగుల నడుమున రెండు జీవాలు సంభాషించుకునే విధానము పదఅల్లికల నడకల్ని బట్టి బాహ్య శబ్దతరంఘాలు కదులుటలో ఒకరి మాటలు ఒకరికి చెవున పడునట్లు స్థూలతొడుగుకు స్థూలతొడుగుకు నడుమున అలవరిచిన దగ్గరితనము,దూరపుతనము ఆ తరువాత ఒక్కొక్క పాత్రపోషణ యందు జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు జీవించుట యందు వెలుబడే అనుభవలోతులను బట్టి మరియు ఆ లోతుల్లో అడుగు అడుగు స్థిరస్థితి అలబడే విధానమును బట్టి రెండు స్థూలతొడుగులు ఇందూరు ఎదురుగా దగ్గరగా కూర్చునప్పటికి పదజాల అల్లికలతో కూడుకోబడిన వాఖ్యానుసారములు అయిన అక్కడక్కడే ఇరువురికి అందును.అది ఏరకంగా అనగా ఒక ప్రకృతి యొక్క అణువుయే శబ్దము,శబ్దతరంఘము,తరంఘిణి,తరంఘాలు,ధ్వని అలవరికలు అన్నియు ఒక ప్రకృతి యొక్క అణువులోనే నిల్వరింపబడి రెండు స్థూలతొడుగుల మధ్యలో బాహ్యపు శబ్దపుపొరపైన నిల్వరింపబడి యుండును.కావున ఆరకంగా సాగే రెండు స్థూలతొడుగుల నడుమున శబ్దతరంఘాలతో నింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువుల ప్రనిక్రమతీరు.