స్థూల వివరణ

51.)అనుభవలోతుల్లో నుంచి వినగల్గే విధానము మొదలయ్యే విధానము?

sthoolavivarana

ప్రతిఒక్కరికి మనస్సు అన్నది వుండుటలో వాళ్ళు మనిషిగా తయారు అవుతు రావడం జరుగునున్నది అనుటలో ప్రస్తుతము ఒక్కొక్కరి మనస్సు అన్నది ఎంత లోతుల్లో,ఎంత విస్తారతలో అలబడి వున్నదో మనస్సులోని మనిషికే అర్థంకాబడవలె.ఆలోచనాస్థితి నుంచి పూర్తి గమనించేస్థితి అలబడితే తప్ప ఆ గమనము అన్నిరక అనుభవలోతుల్లో గమనపులోతుగా అలబడితేనే మన మనస్సులోనికి ప్రయాణిం చెదము.అది ఏలననగా కాలగర్భ మధ్యమభాగమే మనయొక్క నాభి మధ్యమభాగము అవుట ద్వార నాభి మధ్యమభాగంలోనే నిల్వగమనము అనే బుడగలో మనము అనుభవించిన అనుభవపూర్వక విధాన లోతులు అన్నియు కదులుతుండుటలో రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో గమనము ఒక్కొక్క తీగఅల్లికతో కూడుకోబడిన దారిలో అలబడుటలో ఆ తీగ నాభిలోనే నిల్వరింపబడియుండుట చేత నిల్వగమనము యొక్క బుడగలోనే గమనము నిల్వరింపబడుటలో అనుభవించిన విధానతీరు గమనములో కదులును.ఆ లోతు అన్నది కదులుతు పోయేకొలది గమనము లోతుగా అలబడుటలో అప్పుడు ఒక్కొక్కరక అనుభవలోతు అంతయు గమనములో అలబడుటలో అప్పుడు నాభి మధ్యమభాగము విచ్చుదల కాబడి గమనము నాభి మధ్యమభాగం నుంచి గ్రహీత అలవరికలో కాలగర్భ మధ్యలోనికి చేరుకొని మనస్సు పుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము నుంచి బాహ్యపు తెరలపైన నిల్వరింపబడి వాళ్ళ మనస్సులోనికి ప్రయాణించును.అలా మన మనస్సులోనికి గమనపూర్వకముగా ప్రయాణించుటకు ఉండును.కావున మొదలే అన్ని అనుభవపూర్వక లోతులు అన్నియు గమములోనికి రావు కావున గమనము నాభి నిల్వగమనము యొక్క బుడగలో ఒక్కొక్క అడుగు లోతుల్లో నిల్వరింపబడుట యందు ఎదుటనున్న మనిషి లోతుగా మాట్లాడే విధానము కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలలో కదిలాడుతుండగానే అనుభవించిన విధాన పరనడుమున నిల్వగమనము యొక్క బుడగ లోతుగా కదులుటలో తమ అనుభవంలో నుంచి ఎంతలోతుగా చెప్పినా వింటూనే వుండెదము. కాబట్టి అన్ని కాలక్రమ పరనడుమున అనుభవించిన అనుభవపూర్వక విధానతీరు అంతయు నాభి నిల్వగమనము యొక్క బుడగలోనే నిల్వరింపబడియున్నది.