స్థూల వివరణ

57.)వెండి,రాగి,ఇత్తడి,బంగారం రసస్థితి ద్రావకాల అలవరికకు తగ్గట్టుగా శబ్దాలను అలవరిచిన ప్రాకృతికమండలము?

sthoolavivarana

బాహ్యానుభవలోతులు అని అనుటలో ఒక్కొక్క కోణమునకు ఒక అడుగు వర్తించుటలో ఆ కోణపులోతు వివరణలో జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికము కదిలి జీవించుటలో వెలుబడే అనుభవములో ఆ అడుగు యందు స్థిరంగా నిలద్రొక్కుకొన్నట్లైతే ఇంకొక అడుగు ఇంకొక కోణపులోతు వర్తించును.ఆ కోణపు లోతుల్లో ఇంకొక జీవప్రమాణికము జీవించి అనుభవములో స్థిరస్థితిగా నిలద్రొక్కుకోవడము అయితే కోణవివరణలు ఒక పదనిర్వహణకు సంభందించినవే.ఉదా:-తల్లికోణాలు అయితే ఒక్కొక్క కోణములో ఇంత జీవప్రమాణికము అని అలవరచడము జరిగెను.అవి అన్నియు ఆ తల్లి కోణపుతీగల అల్లికలలో జీవిస్తు అడుగు అడుగు అనుభవస్థిరస్థితి పరనడుమున నిలద్రొక్కుకొనవలె.అలా అడుగుల కోణపులోతుల్లో మొదటి కోణము మొదటి అడుగు కావున శబ్దము కోణపు వివరణలు పెరుగుతు పోయేకొలది శబ్దములు అల్లిక నడక పెరుగుటలో శబ్దతరంఘము,పదజాల అల్లికలుగా అలబడుటలో తరంఘాలు ఒక్కొక్క పదనిర్వహణకు కొంచెంకొంచెంగా అర్థాన్ని సంతరింపచేస్తు పోవుటలో శబ్ద తరంఘిణి వివిధ పదఅల్లికలతో కూడుకోబడిన వివరణల నడుమున శబ్దతరంఘాలు అలా అడుగుల లోతులు పెరుగుటలో అడుగు అడుగు స్థిరస్థితి పరనడుమున జీవస్థితి ప్రమాణికములు తమ అనుభవ పూర్వక స్థిరస్థితిలో నిలద్రొక్కుకునే విధానములో మొదలు స్థిరస్థితిలో అలబడే గట్టితనాన్ని బట్టి రాతి, ఇంకా స్థిరస్థితి బట్టి ఇనుము,పూర్తి స్థిరస్థితి బట్టి ఉక్కు అన్నటుల ఆ వుక్కులో లోతు నిర్వహణ యందు శబ్దధ్వని అలవరికలో లోతైన శబ్దాలు పుట్టును.వాటినే లోహపుశబ్దాలు అనెదము.ఆ ఉక్కు అలవరికలోని ద్రావక నిష్పత్తులకు ప్రాకృతికమండలము ఒక్కొక్కరక శబ్దధ్వని నడకను బట్టి వెండి, రాగి,ఇత్తడి,బంగారం అన్నటుల వాటికి లోహపుశబ్దాలను వెలువరించును.కాబట్టి ఆ శబ్దనిర్వహణల లోనే వీటిని ఇలా వెండి, రాగి, ఇత్తడి, బంగారం అని లోకఅంతర్వాణి వారి నుంచి ఈ పదనిర్వహణలుగా పుట్టించెను.