స్థూల వివరణ

64.)చెట్టు అలవరికలో వెలువరింపబడే శబ్దాలు బాహ్యపుశబ్దాలు ఏకం అయ్యి ఎలా కదులుతుండును?

sthoolavivarana

స్థూలవివరణల పరనడుమున స్థూలరసాద్రావకాలతో భూమిపొరలలోని జీవతత్వపొర నుంచి జీవము పోసుకొని భూతెరల అలవరికలో వేర్ల అనుసారికములో భూసారనివృత్తములో వేరు అనుసారికములో జీవప్రమాణికము పెరిగి ఆ భూపొరలలో వేర్ల అలవరికతో జీవప్రమాణికములు నిల్వరింపబడి ఆ స్థూలవివరణల లింకులలో వెలుబడే స్థూలరసద్రావకాలతో కాండము,కొమ్మలు,కొమ్మలకు పిల్లకొమ్మలు అన్నటుల భూతెరల ఆధారంగా బాహ్యపుతెరలపై నిల్వరింపబడే చెట్టు అనుట యందు వేర్ల తయారిదాయకంలోని రసద్రావకాలలో వెలువరింపబడే శబ్దాలు,ఆ శబ్దాలను పట్టే ప్రకృతి యొక్క అణువు ఆ వేర్లలో నిల్వరింపబడుట,అదేవిధంగా కాండంలోను,కొమ్మలలోను,పిల్లకొమ్మలలోను వాటియొక్క రసద్రావకాలలో వెలువరింపబడే శబ్దాలను పట్టి వాటి యందే ప్రకృతి యొక్క అణువులు నిల్వరింపబడును. కాబట్టి కాండము కాని,కొమ్మలు కాని కదిలితే చాలు ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువులు కదులుటలో వాటి నుంచి శబ్దములు వెలువరింపబడును.అలా శబ్దములు వెలువరింపబడగానే ఆ చెట్టు అన్నది బాహ్యపుతెరల నడుమున నిల్వరింపబడుట ద్వారా ఆ బాహ్యపుతెరలపై శబ్దపుపొరలు నిల్వరింపబడుట ద్వారా చెట్టులోని శబ్దపు అలవరికల పరనడుమున ఆ శబ్దములను పట్టిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు కదలగానే శబ్దములు వెలువరింపబడి బాహ్యపు శబ్దపుపొరలోనికి చేరుకొని ఆ బాహ్యపుపొరపైన నిలరింపబడిన శబ్దపుపొరలలో ఈ శబ్దాలు ఏకంఅయ్యి కదులును.అప్పుడే చెట్టు శబ్దపు అలవరికల పరనడుమున కదిలాడుతున్నట్లు తేలును.