స్థూల వివరణ

68.)పర్యావరణపొర అలవరికలో నిల్వరింపబడిన చెట్టు అమరిక శబ్దము,శబ్దతరఘాల అలవరికలో నిరంతరము కదులుతునే యుండునా లేక అప్పుడప్పుడు కదులునా?

sthoolavivarana

ఒక్కొక్క ప్రసారముల పుట్టుటకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలాలు అన్నియు కాలగర్భంలోనే నిల్వరింపబడియుండును.అవియే మొక్క ఆరంభదశ నుంచి ఫలపుష్పముల చెట్ల నిర్వహణలకు గాన మొదలు స్థూలవివరణల పుట్టుటకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము.ఆ స్థూలవివరణలకు గాన తీగల అలవరికలు రూపొందించడానికి స్థూలరసద్రావకాల పుట్టుటకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము, స్థూలరసద్రావకాల నిర్వహణలో శబ్దమును వెలువరించుటకు గాన శబ్ద పుట్టుటకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము,ఒక్కొక్క స్థూలవివరణలను బట్టి ఒక్కొక్కరక చెట్లు ఇలా వుండాలి అని,పువ్వులు ఇలా వుండాలని,ఆకులు కాయలు ఇలా వుండాలని చిత్రీకరించిన ప్రాకృతికమండలము కాలగర్భం నుంచి కాలమును రూపొందించిన ప్రాకృతికమండలము.ఆ చెట్టు అలవరికలోని స్థూలవివరణ నడకల్ని బట్టి ఆ చెట్టులోని జీవప్రమాణికములు ఇంత సమయము జీవించబడి వుండాలని నిర్ణయించే మరొక ప్రాకృతికమండలము మరియు బాహ్యపుపొర నిర్మాణమునకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలం.ఇలా భూతెరల నడుమున ఒక భీజ నిర్వహణ పరనడుమున జీవము పోసి బాహ్యపుతెరల నడుమున చెట్టు అలవరిక పెరుగుటకు గాన ఇన్నిరక ప్రాకృతికమండలాల నుంచి ప్రసారాలు వెలువరింపబడితేనే ఆ చెట్టులోని జీవప్రమాణికములు మరియు ఆ చెట్టు జీవించబడుటకు వున్నది.ఆరకంగానే చెట్టు ఇన్ని అడుగుల ఎత్తులో వున్నది అనుటలో అడుగు అడుగుకు ప్రకృతిని అలవరచడం జరిగెను.కాబట్టి ఇన్నిరక ప్రసారముల పుట్టుటకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలములు నిరంతరము కదులుటలోనే బాహ్యతెరల నడుమున ఆ చెట్టు అలవరికలోని జీవప్రమాణికములు సమయ అలవరిక వరకు జీవిస్తునే యుండును.కావున అంతవరకు ఆ చెట్టు పర్యావరణము చుట్టు అలవరచిన శబ్దము,శబ్దతరంఘము కదులుతునే యుండును.కావున ఆ చెట్టు అలవరికలో శబ్ద నిర్వహణలను బట్టి నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు శబ్ద అలవరికలు బాహ్యపు శబ్దములతో ఏకం అయ్యి కదులుతునే యుండును.