స్థూల వివరణ

74.)పువ్వులు శబ్దపు అలవరికలో వికశించుకొనుటలో బాహ్యపుతెరలు కూడ శబ్దపు అలవరికలోనే కదులునా,అప్పుడే పర్యావరణము వికసించునా?

sthoolavivarana

ఒకరక స్థూలవివరణలలో స్థూలరసద్రావకాల యందు జీవము జీవప్రమాణికములను ప్రవేశపెట్టి మొక్కరూపకంగా జీవింపచేయుటలో ఆ మొక్క అలవరికలో ఆ స్త్రీపురుష జీవప్రమాణికముల పరనడుమున వెలువరింపబడే వికసింపులను పువ్వురూపకముగా వెలువరింపచేయు ప్రకృతి యొక్క అణువు ఆ కొమ్మ అలవరిక చివరిలో నిల్వరింపబడియుండును.కావున ఆ రెండు జీవాల ఏకంలో రసద్రావకాలను పుట్టించి వాటియొక్క వికశింపు నడకలో ఆ ద్రావకాలను పొరలుగా నిర్మితం చేస్తూ మొదలుగా మొగ్గగా,వికశింపులు పూర్తిగా అలబడుటలో ఒక్కొక్క రెక్కను తెరిపిస్తు అందున ఆ రెక్క అలవరిక అన్నది రసద్రావకాలతో పొరగా నిర్మాణము కాబడెను.కావున ఆ ద్రావకములో వెలుబడే శబ్దాన్ని ప్రకృతి యొక్క అణువు పట్టి ఆ రెక్కలోనే నిల్వరింపబడును.కాబట్టి ఒక పువ్వుకు గాన ఎన్ని రెక్కలు వెలువరింపబడునో రెక్కరెక్కకు శబ్దములను పట్టిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు రెక్కరెక్కలోను నిల్వరింపబడుటతో పువ్వురెక్కల నడుమున వికశించుకొనుటలో ఆ రెక్కలలో నిల్వరింపబడిన ఈ శబ్దములతో నింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు కదులుటలో అదే శబ్దములతో బాహ్యపు శబ్దపుపొరపై శబ్దములు తరంఘనిర్వహణలోనే కదులుటలో ఆ మొక్క చుట్టూ నిల్వరింపబడిన పర్యావరణపొర పువ్వు వికశింపును బట్టి వికశించును.అలా పర్యావరణ వికసింపులు అన్నవి పువ్వు వికశింపుతో వున్నంత సమయము శబ్దము,శబ్దతరంఘాలలో కదులుతూనే యుండును.