స్థూల వివరణ

75.)పువ్వుల వికశింపునకు గాన శబ్దములతో నింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు ఎలా కదులును?

sthoolavivarana

రకరకాల పువ్వుల చెట్లు అని అనుటలో ఒక్కొక్క పువ్వు ఇన్ని రెక్కలతో వికసించుకోవడము అన్నది జరుగును.అది కూడ స్థూలరసద్రావకాల నడుమున ప్రవేశపెట్టి జీవము జీవప్రమాణికములు ఆ స్థూలవివరణల నడుమున జీవించును అని అనుటలో ఎన్నిరక వివరణల నడుమున ఆ మొక్కకు కొమ్మలు పుట్టుకొచ్చునో అదేవిధంగా తీగలఅల్లికలతో కూడుకోబడిన వివరణలు ఎన్ని వుండునో అన్ని రెక్కలు పుట్టుకొచ్చును.కాబట్టి మొగ్గగా ఉత్పన్నమవుటలోనే ఒకరెక్క తరువాత ఒకరెక్క తెరువబడుతు వస్తున్నాయి అంటే ఆ రెక్కలో నిల్వరింపబడిన శబ్ద అలవరిక పరనడుమున ప్రకృతి యొక్క అణువుయే కాబట్టి ఎన్ని రెక్కలు వుండునో అన్ని రెక్కలతో శబ్ద అలవరికలు పట్టిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు నిల్వరింపబడియుండును.ఆ అణువులకు కూడ ఒకదానికి తరువాత ఒకటిగా కదులున్నట్లుగా లింకులు కాబట్టి మొదలు శబ్దపు అలవరికతో కూడుకోబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు ఆ శబ్దాలను కొంచెంకొంచెంగా వెలువరింపచేస్తు రావటంలో మొగ్గపువ్వుగా వికశించుకొంటూ వచ్చును.