స్థూల వివరణ

85.) వర్ణమయ రాళ్ళల్లో నిల్వరింపబడుతు వచ్చే శబ్దాలు?

sthoolavivarana

కాలక్రమదారులు అని అనుటలో అవి కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు. ఆవిధంగా మొదలు కోణాల వివరణలను మొదటి కాలక్రమదారులు, రెండవ కోణపుతీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులనే రెండవ కాలక్రమదారులు అని అనెదము. అలా ఒక కాలక్రమదారులు తరువాత ఒక కాలక్రమదారులను రూపొందిస్తు పోబడటము అన్నది జరిగెను. కాబట్టి కోణాలను లింకుల అలవరికలో కలుపుటలో నాల్గు కోణాలు కలిపి ఒక వివరణాయుత విషయ అల్లికతో కూడుకోబడిన దారిగా తేలును. అలా ఒక కోణము మొదలు కోణాలను లింకులుగా కదిలించుటలో ఒక దారి నుంచి ఇంకొక దారి ఏర్పడుతు వచ్చునట్లు అమర్చడం వాటినే కాలక్రమదారులు అని అనెదము. అదేరకంగా నాల్గుకోణాలు కలిపి ఒక వివరణాయుత విషయ అల్లికతో కూడుకోబడిన దారిగా కదులుటలో ఆ నాల్గు కోణపుతీగలలో ఒక స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికములే జీవించుట యందు ఆ నాల్గు కోణపుతీగలను ఏ రసద్రావకాలతో నిర్మితం చేయడం అన్నది జరిగెనో అదేవిధంగా ఆ నాల్గు తీగల రసద్రావకాలను ఏకం చేస్తు రాయిగా నిర్మాణము చేయుటలో అందున నాల్గు రంగులు కలబోషితమైన రాయిగా తయారుచేయును ఆ రాయిలో నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువు. అంతే కాకుండా ఒక్కొక్క వర్ణనిర్వహణ రసద్రావకాలకు ఒక శబ్దం అన్నటుల నాల్గురక శబ్దాలను పట్టే ఆ రాయిలో నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి యొక్క అణువు కాబట్టి అటువంటి వర్ణమయ రాళ్ళను గమనించే ఏన్ని వర్ణాలు ఉన్నాయో అన్ని శబ్దాలు ఆ రాయి నుంచి వెలుబడును.