స్థూల వివరణ

93.) ఒకే శబ్దగ్రంధికలో రాతి, ఇనుము, ఉక్కు శబ్దపుపొరలను అమర్చడం జరుగునా?

sthoolavivarana

మొదలు ఈ శబ్దగ్రంధికలు అన్నవి ఒక్కొక్క కోణపుతీగ అల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా అలవరచబడినేవి. కాబట్టి ఆ కోణపుతీగలు మొదలు స్థూలరసద్రావకాలతో తీగలుగా నిర్మాణము గావింపచేయడం జరిగెను. కాబట్టి దాని ప్రకారంగానే దానికి తగ్గట్టుగా రూపొందింపచేసిన శబ్దగ్రంధికలోని పొర కూడ మొదలు స్థూలరసద్రావకాలతో తయారుగావింపబడినేదే, ఆ తరువాతనే జీవస్థితి ప్రమాణికము ఆ తీగఅల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదలడము, కదలగ కదలగ జీవించడము, అలా జీవించగా జీవించగా అనుభవము వెలుబడటము ఆ అనుభవములో స్థిరస్థితిగా నిలద్రొక్కుకునే కొలది గట్టితన పరనడుమున ఆ స్థూలరసద్రావకాలే రాతిఅలవరిక రసద్రావకాలుగా మారుటలో కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలో అమర్చిన పొర కూడ రాతిఅలవరిక పొరగా మారుస్తు వచ్చును. ఆ రసస్థితి ద్రావకాల పుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము, ఆ తరువాత ఇంకా స్థిరస్థితి పెరిగే కొలది రాతిఅలవరిక రసద్రావకాలే కొంచెంకొంచెంగా ఇనుము రసద్రావకాలుగ ఇంకా పూర్తి స్థిరస్థితి అలబడే కొలది ఉక్కు అలవరిక రసద్రావకాలుగా మారుటలో కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలోని పొర కూడ రాతిపొరయే ఇనుము పొరగా, ఇనుము పొరయే ఉక్కుపొరగా అలబడుతు వచ్చును. అలా ఈ మూడు పొరలు ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా శబ్దగ్రంధికలో నిల్వరింపచేయడం అన్నది జరిగెను.