విద్యా విషయాలు

15.కదలడము అంటే ఏమిటి?కదులుతు పోయే విధానము కదలికగా ఎలా మారుతుంది ?

బాహ్యతెరరంఘంపై వివిద రకాల పాత్రపోషణలో జీవప్రమాణికము కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోకదులును.ఆ కదిలే విధానము బాధలో కదులుతుందా,సంతోషంలో కదులుతుందా,విచారములో కదులుతుందా,స్వార్థంలో కదులుతుందా,పగతో కదులుతుందా ఇలా ఎన్నో రకాలుగా కదులుతు పోయే జీవప్రమాణికము.ఇది ఇంకా అనుభవమే వెలువడనప్పుడు తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులను బట్టి తోటి జీవస్థితిలో అద్దపు ముఖస్తుతులలో చూపడమే జీవము వివిధ రకాలుగా కదులుతున్న దని తేలును.ఆ తదుపరి ఒక కోణపు లోతులో తల్లిజీవం కదిలే దానిని బట్టి తల్లిజీవంలో వెలుబడే బాధ,సంతోషము మనస్సు అద్దంలో హావము,హావభంగిమలలో కానవచ్చును.ఇవి అన్నియు కూడ స్థూలానికి సంబంధించి 24 లక్షల నాడీమండలాలలోని తల్లి నాడీమండలము,తండ్రినాడీమండలము, స్త్రీ నాడీమండలము,పురుష నాడీమండలము అన్నట్లు ఒక్కొక్క నాడీమండలములో విడుదల కాబడిన కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోని జీవప్రమాణికము తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులతో కూడుకోబడి తెరరంఘ పాత్రపోషణలో అనుభవాన్ని అనుభవించగా అనుభవించగా ఆ అనుభవంతో కూడుకోబడిన కోణాల వివరణలన్నియు ప్రకృతి యొక్క అణువులోనికి చేరి అది తల్లి అనుభవంతో కూడుకోబడిన తల్లి కదలికగా,తల్లిశ్వాసగా,తల్లిజీవంగా మారితేనే అనుభవమంతా కదలికలో కదులుతుంది కావున ఒక్కసారిగా కదలిక కదలడము అనెదము.అలా కదలిక కదిలితేనే వివరణ అంతా ఒక్కమారుగా కదిలితల్లిజీవం స్పందించును.కదలికగా ఏర్పడనంత వరకు ఒక్కొక్క కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోని తల్లి జీవప్రమాణికము కదులును.అలా జీవప్రమాణికము కదులుటకు ఒక్కసారిగా అనుభవమంతయుకదులుటలో జీవప్రమాణికమంతయు జీవోదయకదలికగా మారిపోవును.అప్పుడే అది కదలికగా బాహ్యపుపొర నడుమన బాహ్యప్రసారాలలో కదలిగా మారుట ద్వారా బాహ్యకదలికగా,ఆ తదుపరి జీవోదయ కదలికగా మారును.అలా జీవోదయకదలికగా మారితేనే ఆ జీవోదయకదలికకు ఒక ప్రవర్తన,వ్యక్తిత్వం,గుర్తింపు,విలువ అన్నవి సంతరించుకొనును.అప్పుడే జీవోదయకదలిక స్పందించును. అంతవరకు కాలగర్భమున పాత్రపోషణ నిర్మాణములో కాలగర్భము నుంచి హావము,హావభంగిమలన్నియు వెలువరింపబడుటలోనే పూర్తి పాత్రపోషణ తయారుకాబడి అన్ని భూపొరల నడమున స్థానపొర రూపొందింప బడును.అప్పుడే జీవోదయకదలికకు స్థానబలము, స్థానచలనము చేకూరును.ఆ తదుపరి వెనువెంటనే బాహ్యపుపొర తొలగిపోయి అంతరపొర విచ్చుదలకు వచ్చును.ఆ జీవోదయకదలికకు అంతరపుపొర నడమున కదలికలోని వివరణ తగ్గట్టుగా ప్రకృతి యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రసారముల నడమున అదే వివరణతో దాగి ఉన్న పక్షులను,జంతువులను,చెట్లుచేమలను,నదులను,సముద్రాలను,పర్వతశ్రేణులను గ్రహీతముతో పట్టి ఆ కదలికకు తగ్గట్టుగా అంతరాన్ని నిర్మించుకుంటూ పోవడము అన్నది జరుగును.అప్పుడు అది అంతరకదలికగా మారి స్థానపొరపైన అంతరాన్ని నిర్మితము చేయడమన్నది జరుగుట ద్వారా స్థానపొరలోని సారాంసయుత తీగలలో రూపము వెలువరింపబడి అంతరరూపముగా వెలికిరావటము యందు అప్పుడే తల్లి జీవోదయకదలికకు రూపము సంతరించుకొన్నట్లు.కావున కదలికగా మారనంతవరకు తల్లిగా బిడ్డతో ఎట్లా వ్యవహరించాలన్నది కూడ తెలియరాదు.ఈరకంగా చూస్తే ఇంకనూ బాహ్యతెరరంఘంలో పాత్రపోషణల పరనడుమన అనుభవపూర్వకంలో కదులుతున్నామే కాని,కదలికగా ఇంకనూ మారకపోవటములో తల్లికి తగ్గట్టుగా స్పందనకాని,సర్శకాని వెలువడలేదు.

Download PDF Now