విద్యా విషయాలు

18.1)కాలగర్భం నుంచి వెలువరింపబడిన బాహ్యపు అనుభవ విలువలు :

బాహ్యపుపొర యొక్క అలవరికలో ఉన్నంత వరకు తోటి జీవిస్థితి యొక్క లింకులతో కూడుకోబడిన తెరరంఘ పాత్రపోషణలు.కావున జీవప్రమాణికమునకు తోటి జీవస్థితి యొక్క జీవప్రమాణికముతో కూడుకోబడి కదులుటలో మొట్టమొదటగా కలిగేవి ఆకలిదప్పకలు.ఆరకంగా చూస్తే కాలగర్భం నుంచికాలంలోనికి ఒక్కొక్క సారాంసయుత తీగ అలవరికలో తిండిగింజలు తదుపరి జీవస్థితి యొక్క దప్పికను తీర్చుటకుగాను నీటివూట వెలువరింపబడును.ఆ తదుపరి తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులతోకూడుకోబడి కదలగా కదలగా స్త్రీ,పురుష తొడుగులు తెలియవచ్చుటలో ఆకులు,అలములు కప్పుకొన్న స్థితి నుంచి కాలక్రమ అనుభవంలో భూమాత గర్భం నుంచి దూదిపింజ పుట్టుక రావడం,దూదియే దారంగా మారడం,దారాన్నే అల్లికలు వేయడం,అల్లికలతో దరించిన వస్త్రధారణ.కాలనుసారికము తగ్గట్టుగా జీవస్థితికి అలవరచిన తొడుగుకు ఉదహరంచి గూడును ఏర్పరచుకోవడం.ఆ గూడుయే మొదట మట్టి గూడుగా,ఆ తరువాత కాలక్రమ అనుభవంలో ఒక్కొక్క కాలానుభవాన్ని బట్టి భూమి మారుతు రావడం.ఆ గూడు నిర్వహణకు భూమాత గర్భంలో స్థానాన్ని కల్పించడం. ఆ స్థలములోనే గూడును నిర్మితం చేసుకోవడం.ఆ గూడుయే ప్రస్తుత కాలానుసారికము తగ్గట్టుగా లోపలి గూడు యొక్క నిర్మాణానికి తగ్గట్టుగా సౌకర్యవంతంగా మారడం.మొదట ఒక గదితో మొదలయ్యి జీవస్థితి యొక్క లింకులను బట్టి రకరకాల గదులుగా మారుతుపోవడం. మానవ తొడుగుకు దాల్చిన కండరాన్నిబట్టి చెట్టు కాండమును చెక్కగా మలచి వాకిలి తయారుచేయడం.చర్మపు పొరలు యొక్క విభాగములోశ్వేదరంద్రముల నడుమున చెమట వెలువడటానికి గాను ఏర్పరచిన ద్వారాలను గూడుకు కిటకిీలుగా అమర్చడము,తదుపరి ఆ గూడులోనే మలమూత్రములసంచులకు తగ్గట్టుగా తాల్కలిక గూడులో మలమూత్రముల గదులు ఏర్పరచడం.కాలానుసారికము తగ్గట్టుగా మార్పిడిలు చెందుతూపోయిన విధానములు మనస్సులో తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులతో కూడుకోబడిన ప్రయాణము వేగం అయ్యే కొలది మొదట జీవనడకయే కాలినడకగా మొదలయ్యి తోటి జీవస్థితి లింకులతో కూడుకోబడి సాగే ప్రయాణంలో సైకలు మొదలు వాహన యంత్రాంగ పరికరములన్ని వెలువరింపబడటము.ఆ తదుపరి జీవప్రమాణికము అనుభవంలో మునిగితేలే దాన్ని బట్టి జలమార్గాలు ఏర్పడబడి పడవలు రూపొందింపబడటము,ఆ పడవలు రూపొందింపబడటానికి అవసరమైన అన్నియు కాలగర్భం నుంచి పుట్టుక రావడం,జీవం అనుభవంలో తేలికగా తేలేదాన్ని బట్టి వాయు వీచికదారి మారాల్గు ఏర్పడము జరిగెను.ఇలా చూస్తే బాహ్యపుపొర నడమున బాహ్యానుభవం తగ్గట్టుగా కాలగర్భం నుంచి పుట్టినేటివే ఇవన్నియు కూడా.ఆ విధంగా సంతఅంతయు విస్తరించిన వడ్డనవలె మన అనుభవంతో నింపబడి యున్నది. అది తోటి మనషులనుంచి వెలికివచ్చినా వాడు ఎంతటి లోతులలో వుంటే వీటి యొక్క తయారిదాయకాన్ని బాహ్యంలోనికి పెట్టారో గుర్తుఎరుగక పోవడం.

Download PDF Now