విద్యా విషయాలు

21.ఆకారిత వివరణ,స్థూల ఆకారము,జ్ఞానప్రసారములు,సూక్ష్మఆకారిత జీవి :

ఆకారితవివరణ : ఒక్కొక్క కదలికపట్ల రూపొందింపబడిన అంతర్‌ నిర్మాణములో జన్మపర్యంతపుపొర కూడ కదులును.ఉదాహరించి తల్లి అనుభవపూర్వక నడకను తీసుకొంటే తల్లి కోణాల వివరణలన్ని జ్ఞానేంద్రియాల ఏకీకృతనిర్వహణలో కదులుటలో మొదట జన్మపుపర్యంతపుతీగ కదులును. ఆతదుపరి జీవోదయ కదలికగా మారి బాహ్యపుపొర కొంచెంకొంచెంగా తొలుగుతూ అంతరపుపొరగా విచ్చుదల కాబడుటలో భూపొరలలోని తల్లి అనుభవపూర్వక సారాంసయుత తీగలన్ని ఏకంచేస్తూ పాత్ర నిర్మాణితము అంతా స్థానపొరగా మారును.అలా స్థానపొరగా మారుటలోనే జన్మపర్యంతపుపొరల తీగలు కూడ కదులును, పొరకూడ కదులును.అలా పొర కదులుట యందే బ్రహ్మరంధ్రం కొంచెంకొంచెంగా విచ్చుదల అయ్యి తల్లి నాడీమండలము,ప్రథమనాడీ,ప్రథమ నాడీలోని కణకదలిక సారాంసయుతతీగలు పిల్లనాడులు అన్నియు ఏకకాలంలో కదలుటలో జర్మపుపర్యంతముల పరనడమున తీగల అనుసారికములన్నింటినిప్రకృతి ఆకారములో మలచుకొంటూ వచ్చును.తల్లి ఆకారము కదులుతుంది అంటే నాడీమండలము, ప్రథమనాడి,పిల్లనాడులు ఏకకాలంలో కదిలితేనే ఆకారము కదులును.అనగా ఒక తీగ అనుసారిక పరనడమున రూపొందింపచేస్తూ వచ్చిన ఆకారము.అంతవరుకు ఇదిఒక స్థూలతొడుగుయే.తదుపరి అన్నికదలికలకు అంతర్నిర్మాణిత పరనడమున జన్మపుపర్యంతపు పొరలు కదులుతు ఒక్కొక్క ఆకారము ఏర్పడుతు రావుటయందు,అన్ని హృదయాంతరాలలో జీవోదయ కదలికలు జీవత్వంగా పరిగణలోనికి రాబడుతు పోవడంలో ఒక ఆకారంలో మరొక ఆకారము ఏకం అవుతుకావడం అన్నది జరుగును. అలా అన్ని హృదయాంతరాల పరనడమున జీవోదయ కదలికలన్ని జీవత్వంగా,ఆతదుపరి జీవుడిగా మార్పుచెందడంలో అన్ని ఆకారములు ఏకమై స్థూలాకారంగా మారును.అలా మారుట యందే మానవరూపం,మానవ ఆకారాన్ని సంతరించుకొనుటలోనే హృదయ ముఖద్వారము అంతర్‌మద్యముగా మారి అంతర కదలికలపట్ల అనుభూతినొంది భూమద్యమున అనుభవమనే జ్ఞానమొలక మొలుచును. స్థూలఆకారము : మనస్సు నడవడిక వివరణలో కోణాల వివరణాయుత విషయ అల్లికలలో కూడుకోబడిన దారులను గమనములో గుర్తు ఎరుగుతు ప్రయాణించుట ద్వారా తల్లికి,బిడ్డకి సంబందించిన విషయాలన్ని పట్టుతూ పోవుటయందు తల్లి కోణాలన్ని ప్రకృతి యొక్క అణువులోనికి చేరి కదలికగా మారుట,ఆ కదలికలోని కోణాలవివరణలకు తగ్గట్టుగా అనుభవించిన జీవప్రమాణికమంతయు కదలికలోనికి చేర బడుటలోనే జీవోదయకదలికగా మారుట,జీవోదయకదలికగా మారగానే బాహ్యపుపొర కొంచెంకొంచెంగా తొలుగుతు అంతరపుపొర విచ్చుదల కాబడును. అంతరపుపొర విచ్చుదల కాబడగానే ఆ జీవోదయ కదలికకు తగ్గట్టుగా అంతరాన్ని నిర్మించుకొనుట.ఈరకంగా చూస్తే బాహ్యపుపొర నడుమ తెరరంఘ పాత్రపోషణకు సంబందించి అన్ని కోణాల వివరణ పరనడమున కదలికలుగా మారుతుపోతే తప్ప పూర్తిగా బాహ్యపుపొర తొలిగిపోయి అన్ని కదలికలకు అంతరాల పరనడమున అంతరపుపొర విచ్చుదల కాదు.అన్ని కదలికలకు అంతరాలు ఏర్పడుటయందు ప్రథానాంశస్థితివివరణగా మారుట యందుఅంతరములో జీవోదయకదలికకు రూపము ఏర్పడి,రూపముఏర్పడగానే ప్రథానాంశస్థితి వివరణలో ఆకారము ఏర్పడును.అలా ఒక్కొక్క జీవోదయకదలికకు అంతరములో రూపము ఏర్పడుతుపోవుట యందు ఆకారము కూడ ఏర్పడుతు వచ్చును.ఆరకంగా చూస్తే జీవోదయకదలికలన్ని ఏకం అవుతూ జీవత్వంగా పరిగణలోనికి రాబడుటలోనే రూపాలన్ని ఏకమవుతూ రావుటలోనే ఒక ఆకారంలో మరియొక్క ఆకారము ఏకమవుతు వచ్చును.అలా అన్ని రూపాలు ఏకమై మానవ రూపముగా మారుతు ఉండగానే హృదయము యొక్క ముఖద్వారము అంతర్‌మద్యముగా మారును.భూపొరల నడమున స్థానపొరలన్ని ఏకమై భ్రూమద్యముగా మారును.అలా మారుటలోనే అంతర్‌ కదలికలపట్ల అనుభూతినిపొంది భ్రూమద్యమున అనుభవము అనే జ్ఞానమొలక మొలుచును. జ్ఞానప్రసారములు : ఒక్కొక్క కదలికపట్ల రూపొందింపబడిన స్థానపొరలన్ని అన్ని కదలికల పట్ల అంతరాలన్నియు కలసి హృదయాంతరములుగా మారుటయందు స్థానపొరలు ఒకటిలో ఒకటిగా ఏకమవుతూ వచ్చును.అలా ఏకమవుతూ కావడంలో ఒక్కొక్క కదలికలోని అనుభవపూర్వక సారాంసయుత తీగలన్ని స్థానపొరలో నిలువరింపబడి ఉండుట ద్వారా అన్ని పొరలు ఏకమవుటయందు సారాంసయుత తీగలన్ని ఏకమై జీవనాడినుంచి ఆసారవంతముతో అనుభవమనే జ్ఞానమొలక మొలుచును.ఆసారాంసయుత తీగలన్ని జ్ఞానమొలకకు ప్రసరితమై జ్ఞానప్రసారాలుగా తీగ అనుసారికములోనే సహజసిద్దమైన కాంతి తీగలోని వెలువరింపబడి ఆ తీగ అనుసారికములో శక్తిధారగా అంతర్‌ మద్యము యొక్క ప్రభావము నుంచి మానవ నడవడిక యొక్క యంత్రాంగ పరికరము సూక్ష్మదేహముగా మారబడి ఉండుట ద్వారా శిరస్సు యొక్క మద్యమములో జర్మపుపర్యంతపు పొరలు విచ్చుదల కాబడుటలో ఆ జర్మపుపొరలకు నడమునఉన్న బ్రహ్మరంద్రము విచ్చుదల కాబడుట ద్వారా ఆ రంద్రం నుంచి ఈ జ్ఞానప్రసారములు జ్ఞానమొలక మొలచిన స్థితి నుంచి బ్రహ్మరంద్ర అలవరికలోనికి ప్రవేశించబడి ఆ బ్రహ్మరంద్రం 72 వేల నాడులపుట్టుటకు ఆధారక్రమము కావున తీగ అనుసారిక నడకనుంచి నాడీమండలములోనికి ప్రవేశించి ప్రథమ నాడిలోనికి చేరుకొని అందులోని కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోనికి ఈ జ్ఞాన ప్రసారితము అనే కాంతి తీగగా మార్చును.అలా జ్ఞాన ప్రసారములన్నియు కూడ 24లక్షల నాడీ మండలాలలోనే ప్రథమనాడుల అమరికలో ప్రతియొక్క కణకదలిక సారాంసయుతతీగను కాంతి తీగల అలవరితగా మార్చుకొంటూ వచ్చును.ఆ కాంతి అలవరికలోనే సూక్ష్మ లోకములోనికి ప్రవేశించెదము. సూక్ష్మఆకారిత జీవి : అన్ని హృదయాంతరాల పరనడమున హృదయ స్పందనలో జీవుడిగా మారుటయందు ఆ జీవుడు హృదయాంతరేతర నడకను వీడి ఆకారములోనికి చేరుకొనును.అప్పటికి అది స్థూల ఆకారమే.అలా హృదయాంతరాలన్ని కదులుతు కదులుతు పోవడంలో అన్ని ఆకారాలు ఏకమై కదులుతు కదులుతు ఆ హృదయాంతరాలన్ని అంతర్‌లోకముగా మారును.అలా మారిగానే స్థూలఆకారము అందున ప్రవేశించ బడిన జీవుడు అంతర్‌లోకములో ఏకమై తిరియాడగా స్థూలఆకారిత నడక కొంచెంకొంచెంగాతిరుగుతూ వేగం పెరుగుతూపొవును.అలా వేగం పెరుగుటలోనే సూక్ష్మ ఆకారంగా,ఆ ఆకారంలో కలిసిపోయిన జీవుడు,సూక్ష్మఆకారిత జీవిగా నాభిమధ్యమ భాగమునుంచి విడుదలఅయ్యి అప్పటికే అంతర్‌లోకము సూక్ష్మలోకంగా మారులుపోవును.ఈ సూక్ష్మఆకారిత జీవి,అంతర్‌ మధ్యముయొక్క ముఖద్వార మునుంచి సూక్ష్మలోకంనకు ప్రవేశించును.సూక్ష్మజీవి,సూక్ష్మఆకారం రెండును ఏకమై ప్రయాణించడం లో సూక్ష్మలోకంలో సూక్ష్మరూప అలవరికలన్ని ఎట్లు కదులుతుంటే అదే విధంగా సూక్ష్మజీవి,సూక్ష్మఆకారము కదులుతుపోవును.అలా కదులుతు పోవుటయందు స్థూలదేహము నాడీమండలాలు,ప్రథమనాడులు,పిల్లనాడులు ఏకకాల రీతిలో కదులుతు పోవుటయందు సూక్ష్మదేహంగా కొంచెంకొంచెంగా మారుతుపోవును.అలా పూర్తి సూక్ష్మలోకమంతా ప్రయాణం సాగుటలో సూక్ష్మరూప అలవరికలన్ని కదులుట కావున సూక్ష్మఆకారిత జీవి యదేశ్చగా ప్రయాణించును.అలా పూర్తి సూక్ష్మఆకారిత జీవిగా మారుటలో అంతర్‌మధ్యమము నుంచి అంతర్‌లోకాలు విచ్చుదలకు వచ్చును.అప్పటికే గమనము గమనదృష్టిగా మారబడి ఉండుట ద్వారా అంతర్‌మథ్యమము లోనికి వచ్చేసరికి అంతర్‌దృష్టిగా మారును.అలా అంతర్‌మధ్యమున అంతర్‌దృష్టిని నింపుటచేత అంతర్‌లోకాలు ఎలా కదులుతున్నాయోదృష్టితత్వములో గుర్తెరిగి,సూక్ష్మ ఆకారితజీవి సూక్ష్మలోకము నుంచి అంతర్‌లోకమునకు ప్రయాణము చేయును.అలా ప్రయాణము పూర్తి అయిన మరుక్షణమే అంతర్‌మధ్యమ నుంచి వెలికి వచ్చి సూక్ష్మజీవిగానే మారిపోవును.అప్పుడే సూక్ష్మ కథలు మొదలగును.

Download PDF Now