విద్యా విషయాలు

30.ప్రకృతి యొక్క అణువు తీగలను విడుదలచేయు విధానము :

భూగర్భ యొక్క అలవరికలో మొట్టమొదటగా జీవనాడి నుంచి వెలువరింపబడిన జీవ అనుసారిక నడకను ప్రకృతి తీగను అలవరిచి,ఆ తీగలో జీవమును నిలువరింపచేసి జీవస్థితి చేతనే తీగను పెరిగేటట్లు చేసెను.అలా మొదట స్త్రీ తీగ,పురుష తీగ ఆరెండిటి యొక్క తీగలను ఏకం చేస్తూసంపర్కాయుత తీగలుగా అల్లికలు వేస్తూ భార్య భర్త తీగలుగా మార్చుట,ఆ రెండిటి యొక్క తీగలే పిల్ల తీగలను విడుదల చేయుటలో తల్లి తీగ,తండ్రి తీగగా మారును. ఆ తల్లితీగ,తండ్రితీగ నుంచి పిల్ల తీగగా పుట్టుకొచ్చి ఆ పిల్ల తీగలే స్త్రీ జీవ పిల్లతీగగా, పురుష జీవ పిల్లతీగగా తీగ పెరుగుతూ రావడంలో యుక్త జీవంగా మారి మళ్ళీ స్త్రీ తీగ పురుష తీగలను ఏకం చేస్తూ మళ్ళీ యుక్త పరనడమున భార్యభర్త తీగలుగా తదుపరి పిల్ల తీగలుగా అలా ఒక తీగ నుంచి ఒక తీగను పుట్టించిన విధమే భార్యభర్తలని,తల్లితండ్రులని,సోదరి సోదరులని,చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ అని,పెద్దనాన్న చిన్నాన్న అని,అత్త మామ అని,అన్న వదిన,అక్క బావ,బావ బావ మరిది,అవ్వ జేజి,అబ్బ తాత ఇలా తీగల అల్లికలలో పెంపొందించుకొంటూ పోవడమనేది జరుగును. అలా తీగల అల్లికల యొక్క నడకనంతా అల్లించుకొంటూ పోగల ప్రకృతి యొక్క అణువునునాభి యొక్క మధ్యమ భాగంలో అమర్చడం జరిగాను.కావున తోటి జీవస్థితి నుంచి జీవం జీవంచవలెనంటే మరియొక్క జీవము పుట్టవలెనంటే నాభికి తీగల అల్లికలు వేసేదానిని బట్టి జీవఅల్లికల నడక తెరరంఘంపై పాత్రపోషణాయుత నడకలో తీగ అల్లికల నడకను బట్టి కదిలించబడెను.కావున తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన బంధాలు ఇవి.అలా అనుభవం వెలుబడేటంత వరకు తీగల అల్లికలు నాభి మధ్య భాగంలో గతస్థితి ఋణభారములను బట్టి అల్లికలు వేయబడుతునే ఉండును.

Download PDF Now