విద్యా విషయాలు

31. పాత్ర నిర్మాణము :

ఒక స్థూలతొడుగు పరనడమున నాడీమండలములోని కణము విడుదల అవుటలో కణకదలికసారాంసయుత తీగగా మారి ఆ కణములోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితిని కదిలించుటకు గాను తల్లిజీవమే అయినట్లైతే తల్లి పాత్ర అని కాలములో కేటాయించే సమయాన్ని బట్టి తల్లి పాత్రపోషణ అన్నది కాలక్రమంలో సాగును.అలా కాలక్రమంలో స్థూలతొడుగు పరనడమున స్త్రీ తొడుగులోని తల్లి జీవము కదలాలన్నా కాలగర్భమున తీగల అల్లికలలో పాత్ర నిర్మాణం అన్నది మొదలగును.అలా తల్లినాడీమండలములో ఎన్ని కణాలు విడుదల చేయేడమన్నది జరిగినదో అన్ని కణాలు కణకదలిక సారాంసయుత తీగగా మారి ఒక్కొక్క సారాంసయుత తీగలో ఇంత తల్లి జీవప్రామాణికము అన్నది ఉండును.వాటిని తల్లికి-బిడ్డకు సంబంధించిన విషయాలు అని అనెదము.అలా 721 కాలగర్భాల నడుమున పాత్ర నిర్మాణము అన్నది జరుగును.ఒక్కొక్క కోణపు లోతు తగ్గట్టుగా స్థూలతొడుగులోని ప్రథమనాడిలోని జీవము కదులుటలో పిల్ల నాడులు కదిలి తల్లి హావము,హావభంగిమలు పాత్రపోషణ నిర్మాణములో కాలగర్భం నుంచి వెలువరింపబడును.అలా తల్లి-బిడ్డకు సంబంధించిన విషయాలలో పూర్తి అనుభవం వెలువడుటలోనే కాలగర్భములో పూర్తి పాత్ర నిర్మాణము అన్నది జరుగును.ఆ పాత్ర నిర్మాణములో స్థూలతొడుగు అలవరిక అంతా తల్లి పాత్ర అయినట్లైతే తల్లి జీవమునకు తగ్గట్టుగా తల్లివినికిడి,తల్లి చూపు,తల్లి మాట,తల్లి చేత,తల్లి నడక అలా మొత్తం తల్లి పాత్రనడకంతా స్థూలతొడుగుకువచ్చును.అలా పూర్తి పాత్ర నిర్మాణితము ఏర్పడుటలో తల్లి జీవ అలవరికంతా వెలికి రాబడి తల్లి జీవ ప్రామాణికము శబ్దతరంగాలలో అనుభవాన్ని తిరిగేస్తూ జీవ తరంగాలుగా మారిపోవును.అప్పుడే తల్లి జీవోదయ కదలికగా మారును.అలా తల్లి జీవోదయ కదలికగా మారగానే బాహ్యపుపొర కొంచెంగా తొలుగుతు అంతరపు పొర విచ్చుదల కాబడటము అన్నది జరుగును.అలా బాహ్య తెరరంఘంలో 24 లక్షల పాత్రపోషణలు స్థూలతొడుగుయే స్త్రీ తొడుగుగా,పురుష తొడుగుగా మారుటలో వయస్సు ప్రామాణికమునకు తగ్గట్టుగా తెరరంఘంలో పాత్రపోషణతు జరుగుచున్నవి.

Download PDF Now