విద్యా విషయాలు

33.తెర తీయడము -తేర వేయడము :

25 అడుగల క్రింద భాగములో తెరరంఘ మూపుడుాతెరుపుడు వ్యవస్థ అనుటలో కాలక్రమ యొక్కప్రయాణంలో తెరరంఘ పాత్రపోషణలు సాగుతున్నంత వరకు తెర తీయడము అన్నది జరుగును.ఎప్పుడైతే పాత్రపోషణ సమయం ఒక రోజుకు గాను ముగుస్తుందో తెర వేయడమన్నది జరుగును.ఆ రకంగా అన్నికాలక్రమ నడకలలో పాత్ర నిర్మాణము అన్నది కాలగర్భములో రూపొందింస్తూ పోవడ మన్నది జరుగును.ఉదాహరణకు తల్లి పాత్రపోషణయే తీసుకున్నట్లైతే ఒక్కొక్క కోణపులోతు వివరణలో తల్లి జీవప్రమాణికము కదిలే విధానము బట్టి ప్రథమనాడి పిల్లనాడుల యొక్క అలవరికలు కదిలాడుటలో కాలగర్భములో పాత్ర తిరుగుతూ వచ్చును.అలా పాత్ర తిరుగుతున్నంత సమయము తెరరంఘంలో నాటకీయత సాగును.గతస్థితి బట్టి ఋణభారశేషముల నడమున ఇంత సమయము అన్నది కేటాయింప చేయుటలో అందరికి ఒక్క మారుగానే తెరరంఘ మూపుడుాతెరుపుడు వ్యవస్థ ఉండును.ఆ తదుపరి అన్ని కాలాలు ఏకకాలంలో కదులుటలో అనుభవపూర్వక ప్రయాణం కాల వేగాన్ని బట్టి సాగడంలో రాత్రింబవల్లు అన్నది లేకుండా సాగుటకు గాను ఎవరికి వారికి గానే తెరరంఘ మూపుడుతెరుపుడు వ్యవస్థ సాగును.తెరరంఘం తెరవబడినప్పుడు ఒక ప్రవర్తనా నియమావళిలో తెరరంఘ పాత్రపోషణలైనా,పని నిర్వహణులైనా కాలం కేటాయించిన సమయమేర జరుగును.ఒకవేళ పగలు నా పాత్రపోషణ ఒక గంట సమయస్థితి లేకపోయినా నాకు సంబందించి తెరరంఘం మూయబడంలో నిద్రావస్థలోనికి జారుకోవడం జరుగును.మళ్ళీ ఆట మొదలయ్యే సమయాణికి నాకు సంబందించి తెరరంఘం తెరవ బడును.ఆ విదంగా కంటిరెప్పలు మూయుటాతెరువుటలలోనే తెరరంఘ మూపుడుతెరుపుడు వ్యవస్థలు కలవు.

Download PDF Now