విద్యా విషయాలు

34. నిద్రావస్థ :

స్థూల అనుభవ పాత్రపోషణాయుత నడుమున రాత్రింబవల్లు అని కాలము నిర్దారించెను.పగలంతా జీవప్రమాలణికములు తెరరంఘ పాత్రపోషణల నడుమున కదలాడుతూ,అలా కదలాడుటయందు కాలము24 గంటల సమయాన్ని ఒక రోజుకు గాను కేటాయించి 12 గంటల సమయ వ్యవది అనగా సూర్యో దయం మొదలై సూర్యాస్తమయం వరకు కాలగర్భంలో పాత్ర నిర్మాణితము కదులుతూనే ఉండును. రాత్రి వేల తెర మూయుటచే పాత్ర అన్నది కదలకుండా ఆగును.ఆ పాత్రపోషణాయుత అలవరికలోనున్న స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికములు పగలు ఏ పాత్రపోషణాయుత అనుభవ దారులలో తిరగడం జరిగినదో తెరరంఘం మూసేసరికి స్థూలతొడుగును విడనాడి పగలంతా తిరిగిన యొక్క దారులలోనే రాత్రి కూడా ఆ దారులలోనే కదలాడుతుంటే,ఆ దారులలో కదులట యందు శ్వాస ముక్కుకొణకు,ప్రథమ శ్వాసానాళమునకు,నాభి మధ్యమునకు చేరుకొని ఆ నాభి మధ్యమ భాగములో అనుభవించిన అనుభవపూర్వక విధానముతో కూడుకోబడిన తీరు నిలువగమనమనే బుడగలో ఉండుట ద్వారా జీవము కాలక్రమ దారులలో కదులుతున్నా ఇక్కడ యంత్రాంగంలో గుండె సమయ స్థితి,ప్రథమనాడులు,పిల్లనాడులు కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా యంత్ర పరికరములు కదిలాడుతూ ఉండును.అప్పుడు జీవము నిరంతర ప్రయాణములో సాగుతుండును.ఇది స్థూలతొడుగుకు విశ్రాంతి నడకకు గాను జీవము అత్యంత లోతుగా నిద్రావస్థలో సాగేదాన్ని బట్టి తొడుగుకు లోతును బట్టి పూర్తి విశ్రాంతి రావడానికి అవకాశం ఉండును.ఆతదుపరి అన్ని కాలక్రమ పరనడుమున అనుభవ లోతులను బట్టి గమనము అలవడుతు పోయినట్లైతే కాలక్రమముతో పాటు నిరంతర ప్రయాణములో సాగుటకు ఉండును.ఎందుచేత అనగా దారిని ఎరిగి ఎరుగక అనుభవములోస్థిరస్థితి రాక అటు ఇటు కదులుటలో స్థూలతొడుగులోని పరికరాలు స్తంబించును కావునే నిద్రావస్థ.అదియే అనుభవములో స్థిరస్థితియే ఏర్పడినట్లైతే నిరంతర జీవిత కాలములో ప్రయాణము చేయచ్చు.అప్పుడు రేత్రింబవల్లు అన్నది లే గమనపూర్వకములో ప్రయాణం చేయవచ్చు.

Download PDF Now