విద్యా విషయాలు

43.విషయసంపుటి :

విషయఅల్లికల యొక్క పుట్టుకకు కారణమైనది విషయసంపుటి.సంపుటి అనుటలో రకరకాల తీగలు.అనగా స్త్రీ తీగ,పురుష తీగ,తల్లి తీగ,తండ్రి తీగ అని మొదటి కోణపు లోతు వివరణ పరనడు మున ఒక కోణము తరువాత ఒక కోణాన్ని సంపుటి నుండి విడుదల చేస్తూ కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులుగా విడుదల చేసి ఆ దారి అలవరికలు కాలగర్భం యొక్క అనుసారికము నుంచి సంపుటి యొక్క విభాగంలో విడుదల కాబడుట ద్వారా ఆ దారి అలవరిక పెరుగుతు పోయే విధానాన్ని బట్టి కాలగర్భం నుంచి కాలం రూపొందింపబడుతు పోవును.ఒక కాల క్రమ నడకంతా విషయసంపుటి దారుల నడక ప్రకారంగానే కదిలాడుతు పోవును.ఆ తదుపరి రెండో విషయసంపుటి రెండో కోణము లోతు వివరణ పరనడుమున దారులు రూపొందింపబడుటము.ఆ రకంగా 721 విషయససంపుటి అలవరిక పరనడుమున సత్సంబంధ భాందవ్యాల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులను రూపొందింపబడుతు పోవడము జరిగెను.ఒక విషయసంపుటి యొక్క తీగకుమరియొక విషయసంపుటి యొక్క తీగకు కోణపు లోతు వివరణ వేరుగా ఉండును.ఉదాహరణకు ఒక తల్లికి బిడ్డకు సంబందించిన విషయాలను తీసుకొంటే 721 విషయసంపుటి యొక్క అలవరికలో తల్లికి బిడ్డకు సంబందించిన విషయాలను తీసుకొంటే 721 విషయసంపుటి యొక్క అలవరికలో తల్లికి-బిడ్డకి సంబందించిన విషయాలన్ని అలవరచడం జరిగెను.అందుచేత కాలక్రమ నడకలన్ని తిరిగేస్తే ఆ విషయానుభవ లోతుల్లో ఎక్కడున్నామో ఎంతటి అర్థాన్ని ఎరిగి తోటి జీవస్థితి లింకులతో కూడుకోబడి జీవిస్తున్నానమో కోణపు లోతుల వివరణలో తేలును.అలా జీవనాడి యొక్క అలవరికలో విషయసంపుటి జీవస్థితికి దారులు కూర్చడం జరిగెను.ఆ విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులలోనేప్రస్తుత మనయొక్క తెరరంఘ పాత్రపోషణ సాగుతున్నది.

Download PDF Now