విద్యా విషయాలు

44.కోణపు లోటు వివరణ పరనడుమున కాలగర్భంలో పాత్రను నిర్మించుకుంటూ పోవడము :

స్థూలతొడుగు యొక్క అలవరికలో జీవమును తోటి జీవస్థితి లింకుతో కదిలించుటకు గాను కోణము తల్లి కోణమైనట్లైతే తల్ల జీవమునకు గాను తల్లి పాత్రపోషణ అన్నది కాలగర్భ పరనడుమున ప్రాకృతిక యొక్క మండలములో పాత్ర నిర్మాణమన్నది ఒక్కొక్క కోణపు లోతుకు తగ్గట్టుగా నిర్మించు కొంటూ పోవడము అన్నది జరుగును.పాత్ర అనగా ఒక తల్లిజీవ అలవరిక నడకకు గాను తల్లి వినికిడి, చూపు, మాట, చేత,నడక అన్నట్లు హావము,హావభంగిమలు స్థూలతొడుగును కదిలించడమే పాత్ర నిర్మాణము.అలా తల్లి కణాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నిటికి తగ్గట్టుగా వినికిడిలు,చేతలు,చూపులు,మాటలు,నడకలు పూర్తి తల్లితనమంతా స్థూలతొడుగులో కదలడమే సంపూర్ణ అర్థముతో పాత్రను నిర్మితము చేయడము.అలా ఒక స్థూలతొడుగు పరనడమున స్త్రీ తొడుగుగా,పురుష తొడుగుగా అనేక తెరరంఘ పాత్రపోషణాయుత నడుమున జీవం తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులతో జీవించడం అన్నది జరుగుచున్నది.పోషణ అనుటలో సరైన వివరణాత్మక దారుల అలవరికలో జీవం కదలగా తోటి జీవస్థితి లింకులను బట్టి ఆడిన ఆటకు కాలము,ఋణభారములను విదించుటలో ఆ ఋణభారములను తీర్చుకొనుటకు గాను కాలము ఇంత సమయాన్ని కేటాయంచి పాత్రపోషణ కల్పించును.ఆ సమయం లోపు ఋణభారములు తీర్చుకొనవలపి ఉండును.లేని యెడల అవి అలాగే ముడిపడి ఉండును.ఆ ఋణభారములు తీర్చుకొనుట యందే దారులకు చిక్కుముల్లు తొలగి లేక సరైన దారులను గుర్తు ఎరిగి ముందుకు సాగెదము.అలా కాలగర్భములో ప్రాకృతిక యొక్క మండలము పరనడుమున ప్రతి ఒక్క జీవరాశి యొక్క వినికిడిలు,చూపులు,నడకలు రూపొందించినవి అన్ని ఆ ప్రాకృతిక యొక్క మండలమే.కాబట్టి స్థూలతొడుగులో ప్రతి యొక్క నాడీమండలములోని కణకదలిక సారాంసయుత తీగలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవము వినుటకు,చూచుటకు కదలించవలసినది తీగలఅల్లికల నడుమున పాత్రపోషణలోనే.

Download PDF Now