విద్యా విషయాలు

45.ఒక పాత్రపోషణ పూర్తి కావుటలోనే జీవప్రమాణికమంతా జీవోదయ కదలికగా మారుట :

ఒక్కొక్క పాత్రపోషణ అనడంలో స్త్రీ తొడుగు పరనడుమున వెలువరింపబడే వయస్సు ప్రమాణికము తగ్గట్టుగా పాత్రపోషణ పెరుగుతు పోవును.అదే విధంగా పురుష తొడుగులో కూడా.ఉదాహరణకు ఒక తల్లి పాత్రపోషణే తీసుకున్నట్లైతే తల్లి కోణాల పరనడుమున ఒక్కొక్క కోణపు లోతుకు తగ్గట్టుగా కాలగర్భంలో పాత్ర నిర్మితము అవుతు పోవును.అలాగా తల్లి కోణపు లోతుల్లో అంతటా తల్లి అనుభ వము స్థూలతొడుగుకు వెలుబడినట్లైతే పూర్తిగా తల్లి పాత్రపోషణ వెలువడును.అలాగా మనయొక్క అనుభవాన్ని మనము గమనములో గుర్తు ఎరిగి తల్లికి-బిడ్డకి సంబందించిన విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులన్ని గమనములో తిరిగేయుట యందు ఒక్కొక్క కోణము ప్రకృతి యొక్క అణువులోనికిచేరుతు రావుటలో కోణపు వివరణల పరనడుమున ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువు కదలికగా మారును. ఆ కోణపు లోతుల్లో వెలుబడిన శ్వాస అంతా ఆ కదలికలోనికి చేరుకొని తల్లిశ్వాసగా మారుటలో ఆ శ్వాస ఒక్కమారుగా ముక్కుకొన నుంచి ప్రథమశ్వాసానాళ పరనడుమున నాభి మధ్యమములోనికి చేరుకొని నాభి పొరల్లో తిరుగుతు ప్రథమనాడీలోని జీవప్రమాణికమ నడకనంతయు మనస్సు అద్ద పరనడుమున చేర్చును.అలా చేరబడగానే జీవప్రమాణికములు అనుభవాన్నిశబ్దతరంగాల్లో తిరిగేస్తూ జీవతరం గాలుగా మారి ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువులోనికి చేరి జీవోదయ కదలికగా మారును.

Download PDF Now