విద్యా విషయాలు

5.కోణాల వివిరణాయుత విషియఅల్లకిల దారులలో ప్రస్తుతం తెరరంగ పాత్రపోషణ అన్నది ఎంతటి అనుభవ లోతుల్లో గుర్తు ఎరిగి ఆడుతున్నాము ?

కోణాలు అనుటలో ఒకప్పుడు జీవరాశుల నడుమన దాగిన వివరణను కణరూపకముగా నిర్మితం చేసి నాడీమండలాలలో అమర్చడం జరిగెను.ఆ విధంగా చూస్తే ఒక మానవయంత్రాంగంలో 72 వేల నాడుల యందు 84 లక్షల నాడీమండలాలను రూపొందించడం జరిగెను.అట్లా రూపొందిన నాడీమండలం అందులోని కణాలను స్థూలకథల ఆధారితంగా కణాన్ని విడుదల చేయగా అది నాడీలో కణకదలిక సారాంశయుత తీగగా మారెను.అందులోని జీవంను వివరణకు తగ్గట్టుగా కదిలించి అనుభవం పోయడం అన్నది జరిగెను.అలా కణకదలిక యొక్క వివరణే మనస్సు అద్దప్రసారంలో కోణాల విషయఅల్లిక యొక్క దారులుగా రూపొందించడం జరిగింది.ఆరకంగా చూస్తే మనస్సు యొక్క అద్దప్రసారంలో తల్లికోణాలు అనడంలో తల్లి పాత్రపోషణ,తల్లికోణాల యొక్క లోతును ఎంత లోతుగా గుర్తు ఎరిగితే తల్లి పాత్రపోషణ సాగుతున్నదో తెలియవలెనన్న మనస్పు అద్దంలోని కోణాల వివణాయుత విషయఅల్లిక యొక్క దారులపై మన గమనం ఏర్పడవలె. అప్పుడే ఏ పాత్రపోషణ ఎంత లోతుగా గుర్తు ఎరిగి తెరరంగంపై ఆడుతున్నామో తెలియవచ్చును.

Download PDF Now