మానవాళికం

11.2 కొన్ని ప్రవర్తనానియమావళి పరనడుమున వెలువరింపబడిన పనిక్రమములు, మరికొన్ని ప్రవర్తనానియమావళి యొక్క అలవరికనే లేకుండా వెలుబడే పనిక్రమములు:

స్థూలతొడుగులలోని కణకదలిక సారాంసయుతతీగలోని జీవప్రమాణికమునకు కణములోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదులుట యందు అది తల్లి కోణమైనట్లైతే తల్లి ప్రవర్తనా అని,అలా తల్లిప్రవర్తన యదు ప్రథమనాడి కదలగ పిల్లనాడులు,నర్వులు,నాళాలు కదులుట యందు బిడ్డను ఎత్తుకోవడము,లాలించడము,తిండి తీర్థములను అలవరచడము మిగతా బిడ్డకు కావల్సినవన్ని చేసే విధానంలో ప్రవర్తనానియమావళి యందే పనిక్రమ నిర్వహణ యొక్క సారము కూడ కలదు.అందున తల్లికే ప్రేమ కలిగి బాద్యతాయుతముగా నిర్వహించుటలో వెలుబడిన పనిక్రమములు.మరకొన్ని పనిక్రమములు అని అనుటలో జీవప్రమాణిక పరనడుమున అమర్చబడిన కాలసమయము.అలా కాలం కదిలి సమయం ముందుకు సాగి దారి కదులుట యందు అక్కడి నుంచి శ్వాస అంది స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికములు కదులుటలో స్థూలతొడుగు యందు అమర్చిన గుండె సమయ అలవరికతో కూడుకోబడని పరికర వ్యవస్థ.నిరంతరము కాలసమయస్థితితో కూడుకోబడిన దారులు కదిలాడుతూనే ఉండటము.తదనుగుణంగా స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికము కదులుతూనే వుండుట ద్వారా జీవప్రమాణిక సమయ అలవరిక గుండె సమయస్థితితో తిరుగుతూనే ఉండును.ఇలా లోపలిభాగాలు,పైభాగాల అలవరికలో ప్రవర్తనానియమావళి సారము,పనినిర్వహణ యొక్క సారముల పరనడుమున అమర్చబడిన మానవ యంత్రాంగ పరికరము.

Download PDF Now