స్థూల వివరణ

1.స్థూలవివరణ-సూక్ష్మవివరణ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1553

2.స్థూలవివరణ,సూక్ష్మవివరణ నడకకు గాను జీవతత్వపొరను వెలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 1497

3.ఆ భూగర్భం నుంచి చిన్నమొక్క ఆరంభదశ నుంచి ఫల,పుష్పం వరకు ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1500

4.భూగర్భంలో భూఖనికాలను అలవరచిన విధానం:... ఇంకా చదవండి...

Views : 1506

5.భూఖనికాలను రూపొందించిన తీరు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1507

6.అలా భూఖనికాలలో నింపబడిన రసాధిక చర్యలను చెట్టు అలవరికల... ఇంకా చదవండి...

Views : 1511

7.ఆ రసస్థితి యొక్క ద్రావకాలు వేర్లలో,కాండములో,కొమ్మలలో ఎ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1510

8.శడ్రుచానుసార పరనడుమున ఖనికములకు లింకులు అలవరచడము... ఇంకా చదవండి...

Views : 1512

9.వాసనేతర అలవరికతో కూడుకోబడి నింపబడిన ఖనికాలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 1513

9.వాసనేతర అలవరికతో కూడుకోబడి నింపబడిన ఖనికాలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 423

10.ఏ కాలనికు ఆ కాల పరనడుమున రసద్రావకాలను ఉత్పన్నత చేయు వి... ఇంకా చదవండి...

Views : 1514

11.ఒక్కొక్క కాలానుసారిక పరనడుమున శడ్రుచానుసార ద్రావక ని... ఇంకా చదవండి...

Views : 1515

12.ఒకరి యొక్క పేరుబలం మీద కాయ అన్నది ఎలా పుట్టుకొచ్చును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1516

12.ఒకరి యొక్క పేరుబలం మీద కాయ అన్నది ఎలా పుట్టుకొచ్చును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1517

13.అనుభవలోతులను బట్టి శడ్రుచానుసార మాధుర్యం పెరుగుతు పో... ఇంకా చదవండి...

Views : 1518

14.శడ్రుచానుసార మాధుర్యమును జఠరాగ్ని ఎలా వెలువరించును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1524

15. జఠరాగ్నియొక్క రసగ్రంధికలు రస మాధుర్యాన్ని వెలువరించ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1520

16.జఠరాగ్ని రసమాధుర్యాన్ని జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికమున... ఇంకా చదవండి...

Views : 1526

17.ఒక ఖనిక నిర్వహణ నుంచి మరియొక ఖనిక నిర్వహణకు రసాధిక అలవ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1527

18.శడ్రుచానుసార రసద్రావకాలను మిళితంచేసి ఖండరముగా మార్చ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1554

19.అనుభవపూర్వక స్థిరస్థితిని బట్టి ఖండరము గట్టిగా ఎలా కర... ఇంకా చదవండి...

Views : 1529

20.జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు కదలకుండా ఆగిపోయిన యెడల ప... ఇంకా చదవండి...

Views : 1537

21.పిప్పికాబడని పక్షంన ప్రేవులోపల నిల్వరింపబడును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1531

22.ఏఏ పదార్థశ్రేణి అయినప్పటికి కూడ 30మూరల ప్రేవు అంతటా తిర... ఇంకా చదవండి...

Views : 1532

23.ప్రేవు పదార్థాన్ని పిప్పిచేయగానే ఆ రసాన్ని జఠరాగ్నిర... ఇంకా చదవండి...

Views : 1503

24. జఠరాగ్నిగా మారిన ప్రాకృతికమండల అలవరిక:... ఇంకా చదవండి...

Views : 1535

25.స్థూలతొడుగులోని 24లక్షల నాడీమండలాలను బట్టి జఠరాగ్నికద... ఇంకా చదవండి...

Views : 1544

26.జఠరాగ్ని యొక్క రసగ్రంధికలు స్త్రీతొడుగు పరనడుమున వక్... ఇంకా చదవండి...

Views : 1545

27.తెలుపువర్ణ నిర్వహణకు రసస్థితిద్రావకాలను మార్సినన్ వ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1546

28.లోతుకు తగ్గట్టుగా పాల మాధుర్యము పెరుగుతు పోయే విధానము... ఇంకా చదవండి...

Views : 1547

29.అనుభవించిన అనుభవలోతులను బట్టి జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1548

30.అనుభవ సారమనేది కణకదలిక సారాంశయుతతీగలకు ఎలా అందును? ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1550

31.నాభిపొరలకు సారం పట్టే విధానము,నాడులు సారవంతంగా కదిలే ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1551

32.జ్ఞానేంద్రియాలు అనగానేమి? ఆ జ్ఞానేంద్రియాలను స్థూలతొ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1385

33.మొట్టమొదటిగా కాలక్రమములో అలవరిచిన కోణపులోతు దారి అలవ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1281

34.ఎడమ కుడి రెండుచెవులలోనికి కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలకు లి... ఇంకా చదవండి...

Views : 1441

35.కర్ణభేరి యందు అలవరచబడిన శబ్దపు అలవరికతో కూడుకోబడిన పొ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1442

36.ఒక అనుభవలోతుకు తగ్గట్టుగా శబ్దగ్రంధికలను పొరలలో అమరు... ఇంకా చదవండి...

Views : 1102

37.నాల్గు కోణాలు కలిసి ఒక వివరణాయుత విషయఅల్లికతో కూడుకోబ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1104

38.విషయ ఆరంభమునకు పొరలోని గ్రంధిక కదిలే విధానము మరియు ము... ఇంకా చదవండి...

Views : 1105

39.)ఒక స్థూలతొడుగుయే స్త్రీ నాడీమండలమును బట్టి స్త్రీతొడ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1179

40.)వినగల్గి అర్థం చేసుకొని తిరిగి సమాధానం ఇచ్చే విధానము... ఇంకా చదవండి...

Views : 1494

41.కర్ణభేరి శబ్దస్థితి యొక్క పొరలకు బాహ్యపు శబ్దపుపొరలక... ఇంకా చదవండి...

Views : 1495

42.)బాహ్యపుపొరలపై శబ్దపుపొరలను అమర్చడం అని అనుటలో అందులో... ఇంకా చదవండి...

Views : 1496

43.)బాహ్యపుపొరలపైన అమర్చిన శబ్దపుపొరలపై రాతి,ఇనుము,ఉక్కు... ఇంకా చదవండి...

Views : 756

44) రాతి,ఇనుము,ఉక్కు శబ్ద అలవరికలకు తగ్గట్టుగా కర్నభేరిల... ఇంకా చదవండి...

Views : 757

45) రాతి,ఇనుము,ఉక్కు తీగఅల్లికలలోని మాటలు శబ్దగ్రంధిక పొ... ఇంకా చదవండి...

Views : 758

46)రాతి,ఇనుము,ఉక్కు శాతపరిధిలలో నింపుకొని బాహ్యపొరలపైన న... ఇంకా చదవండి...

Views : 759

47.)ఒక్కొక్క అడుగు స్థిరస్థితి అనుభవాల్ని బట్టి బాహ్యంలో... ఇంకా చదవండి...

Views : 1155

48.) ఒక స్థూలతొడుగు నోటి అలవరిక నుంచి మాటలు వెలువరింపబడగా... ఇంకా చదవండి...

Views : 761

49.)రెండు స్థూలతొడుగులు ఎదురు ఎదురుగా అనుటలో అడుగుల పరనడ... ఇంకా చదవండి...

Views : 762

50.)అనుభవస్థిరస్థితి అలబడుతు పోవుటలో రెండు స్థూలతొడుగుల... ఇంకా చదవండి...

Views : 763

51.)అనుభవలోతుల్లో నుంచి వినగల్గే విధానము మొదలయ్యే విధానమ... ఇంకా చదవండి...

Views : 768

52.)బాహ్యానుభవలోతుల వరుకు మాత్రమే కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికల... ఇంకా చదవండి...

Views : 766

53.)శబ్దగ్రంధికల అలవరికలలో అలవరిచిన వినికిడి వివరణాయుత న... ఇంకా చదవండి...

Views : 1302

54.)లోతైన శబ్దాలు అని అనుటలో వినికిడి వివరణాయుత నాడి ఆధార... ఇంకా చదవండి...

Views : 771

55.)రాతి,ఇనుము,ఉక్కు అన్న ఈ పదాలు ఎక్కడ నుంచి పుట్టుకొచ్చి... ఇంకా చదవండి...

Views : 1462

56.) వెండి,రాగి,ఇత్తడి,బంగారము అన్నటుల ఆ రసద్రావకాలు పుట్ట... ఇంకా చదవండి...

Views : 774

57.)వెండి,రాగి,ఇత్తడి,బంగారం రసస్థితి ద్రావకాల అలవరికకు త... ఇంకా చదవండి...

Views : 777

58.)ఆ లోహపుశబ్దాలు పుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము ఆ శ... ఇంకా చదవండి...

Views : 778

59.)బాహ్యపుశబ్దములు అని అనుటలో ఎప్పటికప్పుడు వెలువరింపబ... ఇంకా చదవండి...

Views : 779

60.)బాహ్యానుభవదారులు నిరంతరము కదులుతూనే యుండుటలోనే మన రె... ఇంకా చదవండి...

Views : 781

61.)ఒక్కొక్క స్థూలతొడుగునకు గాన రకరకాల అనుభవదారులలో ఎంత ... ఇంకా చదవండి...

Views : 784

62.)స్థూలవివరణల నడుమున స్థూలరసద్రావకాలతో పుట్టుకొచ్చిన ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1304

63.)చెట్ల అలవరికల యందు శబ్దాలు వెలువరింపబడగానే బాహ్యపుతె... ఇంకా చదవండి...

Views : 788

64.)చెట్టు అలవరికలో వెలువరింపబడే శబ్దాలు బాహ్యపుశబ్దాలు ... ఇంకా చదవండి...

Views : 789

65.)స్థూలవివరణల లింకులను బట్టి చెట్టుఅలవరిక శబ్దాలు బాహ్... ఇంకా చదవండి...

Views : 790

66.)స్థూలవివరణల అల్లికలు పెరుగుతు పోయేకొలది శబ్దతరంఘాలు ... ఇంకా చదవండి...

Views : 793

67.)ఒక్కొక్క చెట్టు విస్తారతకు గాన పర్యావరణ విస్తారతను క... ఇంకా చదవండి...

Views : 1172

68.)పర్యావరణపొర అలవరికలో నిల్వరింపబడిన చెట్టు అమరిక శబ్ద... ఇంకా చదవండి...

Views : 795

69.)ఒక్కొక్క చెట్టు యందు పెద్దయైన శబ్దములు మరొక చెట్టు యం... ఇంకా చదవండి...

Views : 796

70.)ఒక చెట్టు యందే,వేర్ల యందు మరియు కాండము,కొమ్మల నిర్వహణల... ఇంకా చదవండి...

Views : 798

71.)చెట్టు అన్నది జీవించబడునంత వరకు ఆ తరువాత జీవప్రమాణిక... ఇంకా చదవండి...

Views : 799

72.)ఒక్కొక్కరక పువ్వులలో వెలుబడే శబ్దాలు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 802

73.)ప్రతిఒక్క పువ్వు యందు శబ్దనిర్వహణలు నిల్వరింపబడియుం... ఇంకా చదవండి...

Views : 804

74.)పువ్వులు శబ్దపు అలవరికలో వికశించుకొనుటలో బాహ్యపుతెర... ఇంకా చదవండి...

Views : 805

75.)పువ్వుల వికశింపునకు గాన శబ్దములతో నింపబడిన ప్రకృతి య... ఇంకా చదవండి...

Views : 808

76.)పువ్వు వాడిపోయినంత వరకు అందున వున్న శబ్దపు అలవరిక అలా... ఇంకా చదవండి...

Views : 811

77.)రకరకాల పువ్వులన్నిటిలోను శబ్దాలను నిల్వరింపచేసిన ప్... ఇంకా చదవండి...

Views : 815

78.) కాయలలో వెలువరింపబడే శబ్దాలు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 816

79.) రకరకాల గింజల యందు శబ్దముల చేత నిల్వరింపబడిన ప్రకృతి య... ఇంకా చదవండి...

Views : 817

80.)రాతి నిర్వహణలలో శబ్దాలను నిల్వరింపచేయు విధానము?... ఇంకా చదవండి...

Views : 818

81.)ఒకమారు రాతి నిర్మాణంలో శబ్దము వెలువరింపబడిన తరువాత అ... ఇంకా చదవండి...

Views : 825

82.)రాయి పెరుగుతు వుండే విధానంలో అందులో నిల్వరింపబడిన ప్... ఇంకా చదవండి...

Views : 826

83.) రాళ్ళల్లో కూడ రకరకాల రాళ్ళు ఉండునా అవి ఏలా ఏర్పడుతు వ... ఇంకా చదవండి...

Views : 827

84.) రంగురంగుల రాళ్ళుగా ఏలా నిర్మాణమును చేయును ప్రాకృతిక... ఇంకా చదవండి...

Views : 828

85.) వర్ణమయ రాళ్ళల్లో నిల్వరింపబడుతు వచ్చే శబ్దాలు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 829

86.) రాతి నిర్మాణము పెరుగుతు ఒక కొండగానే చిత్రీకరించుటలో ... ఇంకా చదవండి...

Views : 836

87.) కొండ రాతిలో నిల్వరింపబడిన శబ్దము రాయి ఎలా కదిలితే ఆ శ... ఇంకా చదవండి...

Views : 837

88.) కొండ అన్నది ఒకరాతి నిర్వహణలోనే పెరుగును అలా పెరిగితే ... ఇంకా చదవండి...

Views : 838

89.) రాయి యందు పూర్తి గట్టితన అలవరిక ఏర్పడుటలో అది మొదలు ఇ... ఇంకా చదవండి...

Views : 840

90.) ఇనుముగా మారిన స్థూలరసద్రవకాలలో శబ్దములు అన్నవి మొదల... ఇంకా చదవండి...

Views : 844

91.) స్థూలరసద్రావకాల మొదలు రాతి, ఇనుము శబ్దాలను పట్టునట్ల... ఇంకా చదవండి...

Views : 852

92.) శబ్దస్థితి గ్రంధికల లోతులను బట్టి రాతి శబ్దములు కదిల... ఇంకా చదవండి...

Views : 853

93.) ఒకే శబ్దగ్రంధికలో రాతి, ఇనుము, ఉక్కు శబ్దపుపొరలను అమర... ఇంకా చదవండి...

Views : 855

94.) కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధిక పొరలో శబ్దము పడగానే రెండును ఏకం ... ఇంకా చదవండి...

Views : 858

95.) కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలో ఒకరక శబ్దమును వెలువరించుటలో ... ఇంకా చదవండి...

Views : 860

96.) శబ్దగ్రంధికలలో అలవరచబడే శబ్దపుపొరలు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 873

97.) శబ్దగ్రంధికలలో ఒక శబ్దపుపొర తరువాత ఒక శబ్దపుపొరను అల... ఇంకా చదవండి...

Views : 875

98.) రకరకాల జంతువులలో వెలువరింపబడే శబ్దపు అరుపులు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 876

99.) ఒక్కొక్కరక జీవరాశి అరుపులు బాహ్యపు శబ్దపుపొరలోనికి ... ఇంకా చదవండి...

Views : 877

100.) జీవరాశుల నుంచి వెలువరింపబడే శబ్దములతో కూడుకోబడిన అర... ఇంకా చదవండి...

Views : 878

101.) పక్షులలో వెలుబడే శబ్ద రాగాలు ?... ఇంకా చదవండి...

Views : 879

102.) ఒక్కొక్కరక పక్షిలో ఒక్కొక్క శబ్దరాగాలు ఉండుటకు కారణ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1444

103.) పక్షుల నోటిల నుంచి వెలువరింపబడిన శబ్దరాగాలు బాహ్యపు ... ఇంకా చదవండి...

Views : 881

104.) పక్షుల నుంచి వెలువరింపబడిన శబ్దాలు బాహ్యపు శబ్దపుపొ... ఇంకా చదవండి...

Views : 883

105.) అడుగు అడుగుకు తేలే విధానమున వివిధ పక్షుల నోటినుంచి వ... ఇంకా చదవండి...

Views : 884

106.) కొన్నిరకాల పక్షులు ఎన్ని అడుగుల లోతుల్లోనైన తేలుతు ప... ఇంకా చదవండి...

Views : 896

107.) అడుగు అడుగు లోతుల్లో పక్షి నోట్లో నుంచి వెలువరింపబడే... ఇంకా చదవండి...

Views : 897

108.) బాహ్యనుభవలోతులు అని అనుటలో అడుగు అడుగుకు శబ్దపుపొరల... ఇంకా చదవండి...

Views : 898

109.) శబ్దపుపొర అనగానేమి? అది ఎలా నిర్మాణం చేయడం అన్నది జరు... ఇంకా చదవండి...

Views : 1446

110.) శబ్దపుపొరపైననే శబ్దం నిల్వరింపబడే విధానం?... ఇంకా చదవండి...

Views : 900

111.) చిన్నశబ్దముగా పెద్దశబ్దములుగా శబ్దపుపొరలపైన ఎలా ని... ఇంకా చదవండి...

Views : 1445

112.) రాయిపైన రాయి పడితేనే శబ్దము అన్నది వెలువరింపబడునా ఎం... ఇంకా చదవండి...

Views : 902

113.) ఏ శబ్దానికి ఆ శబ్దమే అన్నా కూడ అది ఎలా పలుకబడును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 903

114.) పెద్దరాయిపైన చిన్నరాయి పడుటలో చిన్నశబ్దమే వెలువరిం... ఇంకా చదవండి...

Views : 904

115.) రాయిపైన రాయి పడితేనే శబ్దము పల్కునా లేని యెడల ఆ రాయి భ... ఇంకా చదవండి...

Views : 905

116.) భూపైన రాయి పడితే శబ్దము పలుకపోవుటకు కారణం ఏమి?... ఇంకా చదవండి...

Views : 906

117.) కొన్ని భూపొరలు గట్టిగా యుండుటకు వున్నదా? అందున ఏమైనా ... ఇంకా చదవండి...

Views : 908

118.) నీటి అలవరికలో ఎలా శబ్దాలు వెలువరింపచేయును శబ్దపుట్ట... ఇంకా చదవండి...

Views : 909

119.) నీళ్లు అన్నవి అడుగుల లోతుల్లో పెరుగుతు పోయేకొలది శబ్... ఇంకా చదవండి...

Views : 910

120.) నీటి అలల కదలికలలో శబ్దాలు ఎలా పల్కును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 911

121.) నీళ్ళు అలలుగా కదులుటకు కారణమేమి? ఆ అలల నిర్వహణలోని శబ... ఇంకా చదవండి...

Views : 914

122.) అలలు అనగానేమి అవి ఎన్ని రకాలుగా యుండును? వాటి యందు శబ్... ఇంకా చదవండి...

Views : 915

123.) ఒక అలను ఒక అల కదిలిస్తు పోయే విధానంలో వెలుబడే శబ్దాలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 916

124.) అలల నిర్వహణలో గలగల శబ్దరాగాలు వెలుబడే విధానము:... ఇంకా చదవండి...

Views : 917

125.) అలలలో కూడ కోపపూరిత మరియు ప్రేమపూరిత శబ్దఅలవరికలు యుం... ఇంకా చదవండి...

Views : 918

126.) నీటి సుడులు ఎలా ఏర్పడును, వాటి శబ్దాలు ఎలా వుండును, అవ... ఇంకా చదవండి...

Views : 919

127.) సుడులు కూడ రకరకాలుగా యుండునా, వాటితో పాటు శబ్దాలు కూడ ... ఇంకా చదవండి...

Views : 920

128.) నీటిఅలల కదలికలలోనే బాధ అయిన సంతోషము అయిన కానవచ్చునా?... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

129.) ఒక అలను ఒక అల మింగివేయును అని అనుటలో వాటి యందు వెలువరి... ఇంకా చదవండి...

Views : 921

130.) అడుగుల లోతుల్లో నీటి శబ్దాలు ఎలా వుండును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 922

131.) నీటిఅలలలో గలగలా శబ్దాలు ఎలా మొదలగును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 924

132.) ఒక్కసారిగ ఊవ్వెత్తున ఎగిసిపడే అలలలో శబ్దాలు ఎలా వెలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 925

133.) గాలిలో ఏరకంగా శబ్దాలు వెలువరింపబడును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1447

134.) గాలి అన్నది అడుగుల లోతుల్లో అక్కడక్కడే కదులుటలో శబ్ద... ఇంకా చదవండి...

Views : 1448

135.) మొదలు అడుగు లోతు ఏర్పడుతు పోవుటలో లోతు అంతయు ఒకమారుగ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1449

136.) అడుగుల లోతులు అన్నవి పెరుగుతు పోయేకొలది ఒక్కొక్క అడు... ఇంకా చదవండి...

Views : 1450

137.) అడుగుల లోతులు వేగంగా కదులుటలో గాలి, గాలితో పాటు శబ్దా... ఇంకా చదవండి...

Views : 1452

138.) గాలులలో కూడ రకరకాల శబ్దాలు వెలువరింపబడుటకు వున్నదా?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1453

139.) కొండగాలులు అనగానేమి, అవి ఎలా వెలువరింపబడును, వాటి శబ్... ఇంకా చదవండి...

Views : 1455

140.) కొండ పరిమాణమును బట్టి గాలి అణువులో గాలిని, శబ్దపూరిత ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1458

141.) గాలి అన్నది కొండను అంతయు తాకునా మరియు లోపల కూడ తాకునా?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1459

142.) కొండలో వెలువరింపబడే గాలి శబ్దాలు ఆ రాతిశబ్దపు అలవరిక... ఇంకా చదవండి...

Views : 1463

143.) గాలిలో రాతిశబ్దం అన్నది ఎలా కలుయును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1464

144.) అడవి గాలులలో వెలువరింపబడే శబ్దాలు?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1465

145.) గాలులు అని అనుటలో అవి కదులుతు పోవుటలో శబ్దం కూడ వాటిత... ఇంకా చదవండి...

Views : 1466

146.) గాలి అన్నది ఆగునా? అలా ఆగితే శబ్దం కూడ ఆగునా?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1467

147.) గాలి అన్నది సుడిగాలిగా ఎలా మారును? ఆ సుడిగాలి శబ్దం ఎల... ఇంకా చదవండి...

Views : 1566

148.) మనయొక్క మనస్సు లోతుల్లో ఏర్పడబడే సుడుల నిర్వహణలలోనే ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1469

149.) అత్యంత వేగంగా గాలులు ఎందుకు వీచును? వాటి శబ్దాలు ఎలా వ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1487

150.) తెమ్మెర గాలి శబ్దాలు ఎలా వుండును?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1478

151.) చల్లటిగాలి ఎలా వెలువరింపబడును? ఆ చల్లటిగాలికి తగ్గట్... ఇంకా చదవండి...

Views : 1477

152.) వేడిగాలులు వెలువరింపబడుటకు గాన కారణములు మరియు వాటి శ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1567

153.) సముద్రగాలులు అన్నవి ఎలా వెలువరింపబడును, వాటి శబ్దాలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 1473

154.) సముద్ర గోశ అని అనుటలో అది ఎలా వెలువరింపబడును? ఆ శబ్దం ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1474

155.) ఈదర గాలులు అనగానేమి? వాటి శబ్దాలు అన్నది ఎలా వెలువరిం... ఇంకా చదవండి...

Views : 1568

156.) గాలి, వాన రెండును ఒక్కసారిగా ఎందుకు వెలుబడును? ఆ రెండి... ఇంకా చదవండి...

Views : 1569

157.) మనకు అనగా ఈ బాహ్యలోకానికి మేఘాలను ఏ ఆధారంగా అలవరచడం జ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1570

158.) మేఘాలు అన్నవి ఎన్నిరకాలుగ అలవరచడం అన్నది జరిగెను?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1557

159.) మేఘాలు ఉరుమును అన్నది ఎందుకు ఎలా?... ఇంకా చదవండి...

Views : 1558

160.) మేఘాయుతములు అని అనుటలో ఒక మేఘము ఒక మేఘము ఏకం అవుతు పోవ... ఇంకా చదవండి...

Views : 1560

161.) ఉరుములు మెరుపులు అంటాము, అవి మేఘాల నుంచి ఎలా వెలువరిం... ఇంకా చదవండి...

Views : 1561