స్థూల వివరణ

59.)బాహ్యపుశబ్దములు అని అనుటలో ఎప్పటికప్పుడు వెలువరింపబడుటలో అవి తీగ నిర్వహణ నడకల్లోనే కదులుతు ఇమిడిపోవునా?

sthoolavivarana

కాలక్రమదారులలో స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికములను జీవింపచేయుటకు గాన ఒక్కొక్క కోణపులోతుల్లో నుంచి వెలువరింపబడిన శ్వాసలోనే శబ్దాన్ని,దృష్యాన్ని శ్వాసలోనే ఏకంచేయడం జరుగును.ఎందుచేతననగా కోణపులోతు వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవప్రమాణికమును శబ్దం ఆధారంగా కదిలించడము,అలా కదిలించగా కదిలించగా అది తల్లితీగ అయినట్లైతే అది తల్లిజీవముగానే మారుటలో వెలుబడే తల్లిదృష్యము అన్నటుల ఒక్కొక్క కోణపులోతు వివరణకు తగ్గట్టుగా శబ్దాల్ని, దృష్యాల్ని శ్వాసలో ఏకంచేసి జీవప్రమాణికములను మొదలు కదిలించి జీవింపచేయడం అన్నది జరుగును.అలా జీవింపబడిన మొదలు అనుభవాల్ని బాహ్యములో బాహ్యానుభవదారులు అనెదము. ఎందుచేతననగా కాలక్రమ కోణపుతీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులలో కదలగ జీవించుట యందు వెలుబడే అనుభవమును బట్టి ఆ తీగల అల్లికలనే జీవానుభవమాటలుగా వెలువరింపచేయుటకు గాన స్థూలతొడుగు శిరస్థాయి మధ్యమలో ఇల్వరింపబడిన అంతర్వాణి అదే తీగను అల్లికవేసి ఆ అల్లికకు ఒకరకమైన శబ్దాన్ని కూర్చి అదియే నోటి పదశబ్దముగా కొండనాలుక నుంచి గాత్రస్పష్టతపై పడి నాలుకవంపుల ద్వార పెదవివిరపులలో నుంచి బాహ్యపుతెరలపైకి వెలువరింపబడుటతో ఆ తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు బాహ్యానుభవదారులుగా శబ్దము, శబ్దతరంఘాలలో కదులుటకు గాన శబ్దపు పుట్టుకకు కారణమైన ప్రాకృతికమండలము నుంచి ప్రకృతి యొక్క అణువును విడుదల చేసి వాటిని బాహ్యపుతెరల నడుమున నిల్వరింపచేయుట ద్వార ఒక్కొక్క కోణపుతీగ అల్లికతో కూడుకోబడిన దారులు కాలసమయస్థితి ప్రకారంగా కదులుటకు గాను ఆ అణువులు కోణపుతీగ మొదలు నుంచి శబ్దాన్ని వెలువరింపచేస్తే కోణపుతీగ చివరవరకు ఆ శబ్దము వెలువరింపబడుతూనే వచ్చును.ఆ కోణపుతీగ దారి ఎక్కడ ఆగునో అక్కడితో శబ్దము కూడ ఆగును,తరువాత ముందుకు ఇంకొక కోణపుతీగ దారి కదులుటలో దానికి తగ్గట్టుగా శబ్దాన్ని వెలువరింపచేయును.అలా కోణపుతీగ అల్లికతో కూడుకోబడిన దారి కాలసమయస్థితి ప్రకారంగా కదులుతు ముందుకు పోయేకొలది ఇంకొక దారి కదులును.కావున వెనుకటి కోణములో వెలువరింప బడిన ఆ కోణపులోతును కదిలించేటంత వరుకే ఆ తదుపరి అందులోనే ఇముడును.మరళ కదులుటకు గాను మరళ మొదలు నుంచి శబ్దాన్ని వెలువరింపచేయును ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువు.ఇలా ఎప్పటికికప్పుడు బాహ్యానుభవదారులు ముందుకు ఒకదారి తరువాత ఒకదారి కదులుతూనే పోవుటకు గాన శబ్దాలను వెలువరిస్తూనే యుండును ఆ ప్రకృతి యొక్క అణువులు.