మానవాళికం

మనమందరము మనుషులము అని అనుటలో మన అందరి జీవితకాలప్రయాణం ఎప్పటి నుంచి మొదలైనదో ప్రస్తుతము ఆ జీవితకాలప్రయాణములో ఎక్కడ ఉన్నామో మరియు ఆ కాలక్రమదారులలో జీవించుట యందు వెలుబడే అనుభవమున అవి మనస్సుదారులుగా ఎలా మారాయో ఆ మనస్సన్నదే ఎలా పుట్టుకొచ్చెనో, అలా మనస్సన్నది ప్రతిఒక మనిషికి వున్నది అని అనుటలో ఆ మనస్సు లోతును బట్టి ఎంతవరకు మనిషిగా తయారు అయ్యామో ఒకవేళ ఆ మనస్సుదారులకు అనుభవస్థిరస్థితి అలబడేలోపే అటుఇటుగా మలుచుకొనుటలో మనస్సుపొరయే మనస్థత్వపొరగా ఎలా మారెనో ప్రస్తుతము చూస్తే ప్రతిఒక్కరము ఒక్కొక్కరక మనస్థత్వములో చిక్కుకొని మనషులము అని మరిచి సాటి మనషులతో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నామో తెలియక ఆ మనస్థత్వాలతోనే బాహ్యానికి ప్రదర్శిస్తున్న విధానమే మానవాళికము.

1. మనస్సు అనే పదజాలం ఎలా పుట్టుకొచ్చెను ? ఇంకా చదవండి...

Views : 632

2.మనస్సును బట్టి మనం మనిషిగా ఎలా తయారవుతు వస్తున్నాం? ఇంకా చదవండి...

Views : 627

౩.మనస్సు అద్దం వంటిది,మనస్సుంటే మార్గం వుంటుంది అని అనడ ఇంకా చదవండి...

Views : 618

4.ఆ మనస్సులో ఒకరకమైన మనస్థత్వాన్ని మనం ఎలా మలుచుకున్నాం? ఇంకా చదవండి...

Views : 614

5.మనిషిగా మలిచే ఆ దారులు విషయసంపుటి పరనడుమున ఎలా రూపొంది ఇంకా చదవండి...

Views : 615

6.మనస్సులో ఏరకంగా వినగల్గుతున్నాం,చూడగల్గుతున్నాం తిరి ఇంకా చదవండి...

Views : 616

7.మనస్సులో మనిషిని అని అంటున్నాం కదా!ఆ మనస్సు ఎంత లతైనది ఇంకా చదవండి...

Views : 442

8.మన యొక్క మనస్సు స్థితిగతియే మనకు తెలియదా? ఇంకా చదవండి...

Views : 443

9.విషయంతరపుతీగను అలవరచిన విధానం: ఇంకా చదవండి...

Views : 444

10.మనస్సుకు మనిషికి మధ్య మెదడు పనిక్రమమును అమర్చిన తీరు: ఇంకా చదవండి...

Views : 606

11.మనస్సులోనే ప్రవర్తనానియమావళి యొక్క సారము,పనినిర్వహణ ఇంకా చదవండి...

Views : 446

11.2 కొన్ని ప్రవర్తనానియమావళి పరనడుమున వెలువరింపబడిన పన ఇంకా చదవండి...

Views : 413

12. పొరలు ఎక్కువ తక్కువలుగా ఎలా కప్పబడుతాయి? ఇంకా చదవండి...

Views : 447

13.స్థూలతొడుగులలోని జీవప్రమాణికములను పొరల నడుమున ఎలా కద ఇంకా చదవండి...

Views : 448

13.2 స్థూలమునకు 24లక్షల నాడీమండలాలు వర్తించుట యందు స్వార్థ ఇంకా చదవండి...

Views : 385

14.విషయాలలోనే తల్లైన,తండ్రైన,మంచైనా,చడైనా విషయంలోనే అర్థ ఇంకా చదవండి...

Views : 449

15.విషయాలు రకరకాలు అని అనుటలో కాలక్రమ నడకను బట్టి ఎలా మార ఇంకా చదవండి...

Views : 450

15.విషయాలు రకరకాలు అని అనుటలో కాలక్రమ నడకను బట్టి ఎలా మార ఇంకా చదవండి...

Views : 306

16.ఒకరిగానే రెండు,మూడు రకాల మనస్థత్వాలు ఉండుటకు వున్నదా? ఇంకా చదవండి...

Views : 451

17.ఒక్కొక్క మనస్థత్వము మానసిక ఒత్తిడిని ఎలా కలిగించి శార ఇంకా చదవండి...

Views : 603

18.మనస్థత్వపొర కప్పబడినట్లైతే ఆ మనస్థత్వంలో ఎలా మలుచుకు ఇంకా చదవండి...

Views : 453

19.ఎటువంటి యొక్క మనస్థత్వపొర లేక మనస్సులోతు అనేది ఏర్పడి ఇంకా చదవండి...

Views : 454

20.మనస్సులో మనిషిగా మనమెక్కడ ఉన్నాము?ఎలా గుర్తు ఎరిగెదము ఇంకా చదవండి...

Views : 455

20.2 జీవిత కాలము అనగానేమి?జీవిత కాలము ఎలా పూర్తగును? ఇంకా చదవండి...

Views : 456

20.3 కాలము అనగానేమి?ఇంత కాలం అనటంలో భూపొరను ఎలా రూపొందింపచ ఇంకా చదవండి...

Views : 457

20.4 కాలానుసారిక పరనడుమున దిక్కుల పుట్టుక ఆధారక్రమము? ఇంకా చదవండి...

Views : 549

20.5 నలుదిక్కులే ఏర్పడుటకు కారణమేమి? ఇంకా చదవండి...

Views : 628

21. మనస్సు అనుకూలంగా లేకపోవడం,మన మనస్సే మనకు వెనుతిరగడము ఇంకా చదవండి...

Views : 460

22. మన మనస్సును ఏరకంగానైనా ఎలా మలుచుకోగలుగుతాము? ఇంకా చదవండి...

Views : 461

23. మనిషి అన్న పదమునకు అర్థమేమి? ఇంకా చదవండి...

Views : 462

24.అనేక పొరల నడుమున మనస్సు ఎలా కదులును? ఇంకా చదవండి...

Views : 463

25.మనస్సులో సరివివరణాత్మక దారి అలవరిక ప్రకారంగా అనుభవం వ ఇంకా చదవండి...

Views : 464

25.2 అంతర్వాణి తీగను విడుదల చేసి అల్లికవేస్తు ఆ అల్లికకు శ ఇంకా చదవండి...

Views : 465

25.3 కొండనాలుక నుంచి పదజాల అల్లికలు వెలువరింపబడగానే గాత్ ఇంకా చదవండి...

Views : 466

25.4 ఒక్కొక్కరక మనస్థత్వాన్ని బట్టి గాత్రశబ్దత ఎలా ఉండున ఇంకా చదవండి...

Views : 467

25.5 గాత్రము యొక్క పనిక్రమతీరు లోతులకు పోయేకొలది ఎలా మారు ఇంకా చదవండి...

Views : 468

25.6 అనుభవలోతు అలబడుతు పోయేకొలది గాత్రస్పష్టత వెలుబడే వి ఇంకా చదవండి...

Views : 469

25.7)721 విషయసంపుటిల యందు కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడ ఇంకా చదవండి...

Views : 470

25.8 మొదలుగా అంతర్వాణి నుంచి శబ్దము,అరుపు తదుపరి సైగ అన్నవ ఇంకా చదవండి...

Views : 472

25.9)అన్ని కాలాలు ఏకకాలంలో కూడుకోబడి కదులుటలో తీగల అల్లిక ఇంకా చదవండి...

Views : 473

25.10)జీవము తనలో కలిగినేది తోటి జీవంతో చెప్పుట అనుటలో పదజా ఇంకా చదవండి...

Views : 474

25.11) పదము,పదజాలాలు,పదజాల అల్లికలను జీవప్రమాణికము అర్థం చ ఇంకా చదవండి...

Views : 475

26)మనస్సు నడక లోతుకు పోయేకొలది ఆలోచన,బుద్ధి,తెలివితేటలు ఇంకా చదవండి...

Views : 597

27) అనాలోచితములు అన్నవి ఎలా పెరుగుతు పోవును? ఇంకా చదవండి...

Views : 579

27.2)సరియైన ఆలోచనా సరళి అనగానేమి?అది ఎలా అలబడుతు పోవును? ఇంకా చదవండి...

Views : 577

27.3) ఆలోచనలు పలుపలు రకంగా మెదడులో కదులుటకు కారణమేమి?అందుక ఇంకా చదవండి...

Views : 576

27.4)మెదడు పనిక్రమము రూపొందించిన ప్రాకృతికమండలం: ఇంకా చదవండి...

Views : 574

27.5)మెదడు పనిచేసే విధానము: ఇంకా చదవండి...

Views : 588

27.6)మెదడు యందు ప్రకృతి యొక్క అణువు ఆలోచనాసరళిగా మారిన విధ ఇంకా చదవండి...

Views : 589

27.7)అన్ని కాలక్రమ పరనడుమున మెదడు పనిక్రమతీరు అలబడుతు పోయ ఇంకా చదవండి...

Views : 571

27.8)మెదడుకు గుండె సమయస్థితికి లింకులు అలవరిచిన విధానము: ఇంకా చదవండి...

Views : 595

28)లోతును బట్టి బుద్ధితనము ఎలా పెరుగుతు పోవును?అదియే వంక ఇంకా చదవండి...

Views : 583

29)ప్రవర్తన అనగానేమి?ఒక్కొక్క పాత్రపోషణ పరనడుమున జీవస్థ ఇంకా చదవండి...

Views : 487

30)ప్రవర్తన సత్ ప్రవర్తనగా మారే విధానము: ఇంకా చదవండి...

Views : 488

31. మనస్సన్నదే ఎలా పుట్టుకొచ్చెను? ఆ మనస్సుయే ఒకరక మనస్థత ఇంకా చదవండి...

Views : 489

32. కాలక్రమములో మనయొక్క ప్రయాణం మొదలు ఎప్పటి నుంచి మొదలయ ఇంకా చదవండి...

Views : 490

33.ఎవరికివారికిగా వాళ్ళ అనుభవమే నిలబెడుతుంది అని అనుటలో ఇంకా చదవండి...

Views : 491

34. మనయొక్క మనస్థత్వమే మనకు వెనుతిరుగుటలో మన మనస్సులో మన ఇంకా చదవండి...

Views : 492

35. ఒక్కొక్కరక మనస్థత్వాన్ని బట్టి మానసికము అన్నది ఎలా త ఇంకా చదవండి...

Views : 493

36. మనస్థత్వ పరనడుమున మానసికము మొదలు అవుటలోనే శారీరకంపైన ఇంకా చదవండి...

Views : 494

37. ప్రతిఒక్కరి మనస్సులో మనసాక్షియొక్క పొర అలబడే విధానము ఇంకా చదవండి...

Views : 495

38.) ఎవరి మనసాక్షి వాళ్ళ నడకనే ఎత్తిచూపడము: ఇంకా చదవండి...

Views : 496

39.) మనసాక్షి నిక్షిప్తంగా దాగడం అన్నది ఎప్పటినుంచి మొదల ఇంకా చదవండి...

Views : 497

40.) మనస్సుకు మనిషికి నడుమున మెదడు పనిక్రమము ఎందుకు అమర్చ ఇంకా చదవండి...

Views : 498

41.) మనము ఆలోచించగలిగే విధానమునకు ఎలా వచ్చాము? ఇంకా చదవండి...

Views : 499

42.) ఆలోచనలో మన అనుభవపూర్వక లోతులను అందుకునే విధానము: ఇంకా చదవండి...

Views : 500

43.) భయము ఇంకా చదవండి...

Views : 501

43.2) కొందరిలో అత్యధికమైన భయము వుండును. దాని కారణములు ఏమిట ఇంకా చదవండి...

Views : 502

43.3) ఒకసారి అలబడిన భయము ఇక తొలగదా? ఇంకా చదవండి...

Views : 503

43.4) కొందరికి ఇతరులతో మాట్లాడాలి అంటే భయము ఎందుకు? ఇంకా చదవండి...

Views : 596

43.5) కొందరికి ఏ పని చేయాలి అన్నా ముందుగానే భయము అన్నది ఎంద ఇంకా చదవండి...

Views : 505

43.6) కొందరికి ఎక్కువగా తినాలన్న భయము, ఆ భయాన్ని వాళ్ళు ఎలా ఇంకా చదవండి...

Views : 506

43.7) కొందరిలో కొన్ని పనులు చేయవలెనంటే ముందుగా భయము కల్గుత ఇంకా చదవండి...

Views : 507

43.8) కొందరు ఏవో చేయకపోతే ఏమో జరుగుతుంది అని ఎందుకు భయపడతా ఇంకా చదవండి...

Views : 508

44.) మనస్సులోనికి మనిషిగా ప్రయాణం ఎలా? ఇంకా చదవండి...

Views : 510

45.) తల్లి తండ్రి పాత్రపోషణ అంటే ఏమిటి?తల్లితండ్రుల ఆలోచన ఇంకా చదవండి...

Views : 511

46.) తల్లితండ్రులుగా పిల్లలకు ఏమి ఇవ్వాలి? ఇంకా చదవండి...

Views : 592

47.) మానవజన్మకు అర్థం ఏమి? ఏ కారణ నిమిత్తమై ఈ తెరరంఘంపైకి వ ఇంకా చదవండి...

Views : 593

48.) కోపాలకు ఆవేశాలకు కారణమేమి? ఇంకా చదవండి...

Views : 601

49.) కుటుంభ సమస్యలకు కారణములు ఏమి? ఇంకా చదవండి...

Views : 602

50.) ఒత్తిడి అంటే ఏమిటి.దానిని అధికమించడం ఎలా? ఇంకా చదవండి...

Views : 600

51) అందరము ఎవరి మనస్సులో వాళ్ళు వున్నాము,కాని మనస్సు అంటే ఇంకా చదవండి...

Views : 517

52.) గతస్థితికి ప్రస్తుత పరిస్థితికి ఏమైన సంభందం ఉందా? ఇంకా చదవండి...

Views : 518

53.) శరీరం నుంచి జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు తొలిగితే ఎక ఇంకా చదవండి...

Views : 519

54.) నాలో నేను ఏమి కోల్పోయాను? ఇంకా చదవండి...

Views : 520

55.) సోమరితనం,మజ్జు ఇవి అన్ని మన నుంచి ఎలా తొలిగిపోతాయి? ఇంకా చదవండి...

Views : 625

56.) ఒక స్థితికి రావడము అన్నది ఎలా మరల ఆ స్థితిని ఎలా కోల్ప ఇంకా చదవండి...

Views : 522

57.) నిలకడ అనగానేమి?ఆచితూచి అడుగులు వేయలేక పోవుటకు కారణమే ఇంకా చదవండి...

Views : 523

58) భార్యాభర్తల సంబంధం అంటే ఏమిటి? ఇంకా చదవండి...

Views : 624

59.) సంబంధమే బంధముగా ఎప్పుడు మారుతు వస్తుంది? ఇంకా చదవండి...

Views : 525

60.) మన తోటి అనుభవజ్ఞులు కరోన అన్నది చైన నుంచి మనకు వ్యాపి ఇంకా చదవండి...

Views : 623

61.) నేనే అన్ని విషయాల పట్ల మొదటిగా ఉండాలని అనుకుంటాను ఎంద ఇంకా చదవండి...

Views : 527

62.) నన్ను గౌరవించలేదని, పట్టించుకోవడం లేదని బాధపడతాను ఎం ఇంకా చదవండి...

Views : 528

63.) నాలో నేను ఎందుకు గొణుగుతూ వుంటాను? ఇంకా చదవండి...

Views : 529

64.) నన్ను నేను ఎందుకు పట్టించుకోను? ఇంకా చదవండి...

Views : 530

65.) చెడు వినకు,చెడు చూడకు,చెడు మాట్లాడకు అనే ఈ మాట ఏఏ స్థిత ఇంకా చదవండి...

Views : 531

66.) లోతు అన్నది విషయాన్ని బట్టి వుంటుందా? ఇంకా చదవండి...

Views : 532

67.) చీకటి నుంచి వెలుతురు పుట్టిందా లేక వెలుతురు నుంచి చీక ఇంకా చదవండి...

Views : 533

68.) చీకటి అంటే అర్థం ఏమిటి మరియు వెలుగుకు అర్థం ఏమిటి? ఇంకా చదవండి...

Views : 534

69.) మధ్యాహ్నం అంటే ఏమిటి?ఆ సమయము వచ్చినప్పుడు మనస్సు కదలద ఇంకా చదవండి...

Views : 629

70.) పొరలు అంటే ఏమిటి? ఇంకా చదవండి...

Views : 536

71.) అర్థం,అవగాహనతో కూడుకోబడిన ప్రయాణం అంటే ఏమిటి? ఇంకా చదవండి...

Views : 537

72.)నిరంతర ప్రయాణం అంటే ఏమిటి? ఇంకా చదవండి...

Views : 621

73.) సరిమలుపు అంటే ఏమిటి? సరివివరణతో కూడుకోబడిన ప్రయాణం అం ఇంకా చదవండి...

Views : 620

74.) నెలసరి సమయంలో కొందరికి కోపం,ఆవేశము,కడుపునొప్పి ఇలాంట ఇంకా చదవండి...

Views : 540

75.) ఋతుక్రమము ఆగిపోయేటప్పుడు కొందరిలో మనస్థత్వం విపరీత ఇంకా చదవండి...

Views : 541