మానవాళికం

25.9)అన్ని కాలాలు ఏకకాలంలో కూడుకోబడి కదులుటలో తీగల అల్లికల యొక్క నడకలో జీవ ప్రమాణికములను కదిలించుట యందు శబ్దము,అరుపు,సైగలలో స్పష్టత వెలుబడి తరువాత తీగఅల్లికకే శబ్దాన్ని కూర్చిన విధానము:

శిరస్సు యొక్క మధ్యమ భాగములో అమర్చబడిన అంతర్వాణి నుంచి మొదలు శబ్దాలు వెలువరింపబడటము,ఆ శబ్దాలు కణకదలిక సారాంసయుతతీగలోని జీవప్రమాణికమును కదిలించు విధానంలోనే అలవరచబడిన శబ్దాలు.అలా శబ్దస్థితి పరనడుమున కణంలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవప్రమాణికము కదులుట యందు కణంలోని తీగ ఒంపులను బట్టి వెలువరింపబడిన అరుపులు.ఆ యొక్క ఒంపులలో జీవప్రమాణికము కదులుట యందు స్థూలతొడుగు యొక్క పైభాగాలలో వెలువరింపబడిన సైగలు.అలా జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికము శబ్దము,అరుపు,సైగలలోనే కణంలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదిలినది కావున అంతర్వాణి అలా కదిలిన తీగలను అల్లికవేస్తూ ఆ అల్లికలకు శబ్దాన్ని కూర్చి నోటి పదశబ్దాలుగా జీవము తనలో కలిగినది బయటికి చెప్పడమని పదజాల అల్లికలతో కూడుకోబడిన శబ్దపూరితంలో వెలువరించడం జరిగెను.కావున జీవము తోటి జీవస్థితి యొక్క లింకులతో కూడుకోబడి జీవించుట యందు ఒక జీవము ఒక జీవంతో భాషించే విధానమే మొదలుగా వెలువరింపచేసిన అంతర్వాణి.

Download PDF Now