విద్యా విషయాలు

ఆది మొదలు అనంత నిర్వహణల మధ్య సాగుతు పోయే ప్రయాణం.
1. కాలగర్భం నుంచి కాలాలు పుట్టుకొచ్చిన విధానము.
2. బాహ్యలోక నిర్మాణము
3. మనస్సు పుట్టుక
4. మనస్సులో మనిషిగా తయారు అయ్యే విధానము
5. మనస్సుకు మనిషికి నడుమున మెదడు పనిక్రమము
6. ఆలోచనాస్థితి నుంచి గమనించేస్థితి అలబడే విధానము
7. గమనము ఎలా ఏర్పడును ఇంకా చదవండి...

1.మనిషిగా నా మనస్సులో ఎక్కడ వున్నాము?అనుభవ నిర్వహణలో... ఇంకా చదవండి...

Views : 246

2.మనస్సు అనే అద్దప్రసారాన్ని,మనిషిని ఈ రెండిటిని ఎలా... ఇంకా చదవండి...

Views : 231

3.జీవం శ్వాస ఆధారితంగా ఎలా కదులుతున్నది?అస్సలు ఈ శ్వాస... ఇంకా చదవండి...

Views : 232

4.మనిషి మనస్సులోనికి ప్రయాణించక మనస్తత్వపొరల నడుమున... ఇంకా చదవండి...

Views : 233

5.కోణాల వివిరణాయుత విషియఅల్లకిల దారులలో ప్రస్తుతం... ఇంకా చదవండి...

Views : 215

6.అనుభవంలో ఎన్ని మార్లు కష్టాల్ని, సుఖాల్ని, మంచిని ,... ఇంకా చదవండి...

Views : 234

7.ఏకతా అనగానేమి ?
What is... ఇంకా చదవండి...

Views : 174

8.ఏకతా నిర్వహణతో కూడుకోబడిన ప్రయాణము అంటే ఏమిటి ?... ఇంకా చదవండి...

Views : 200

9.ఏకతాలో వెలుబడే మార్పు... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

10.బాహ్యపొరకు అంతర పొరకు తేడా ఏమిటి ?
What is the difference between the external layer... ఇంకా చదవండి...

Views : 177

11.1)మానసిక ఒత్తిడిలు-రకాలు-అవి మన శరీరంపై ఏ విధంగా... ఇంకా చదవండి...

Views : 235

11.2)బాహ్య గందరగోళము :
External... ఇంకా చదవండి...

Views : 249

12.స్థూల అనుభవ పుస్తక పఠనం :
Readings of the overall... ఇంకా చదవండి...

Views : 237

13.స్థూల అనుభవ వెలికితీత... ఇంకా చదవండి...

Views : 238

14.ఒత్తిడిల నుంచి దూరము అగుటకు మార్గము :
A solution to escape... ఇంకా చదవండి...

Views : 239

15.కదలడము అంటే ఏమిటి?కదులుతు పోయే విధానము కదలికగా ఎలా... ఇంకా చదవండి...

Views : 240

16.కాలగర్భ పరనడుమున రూపొందింపబడే పాత్రపోషణల... ఇంకా చదవండి...

Views : 241

17.ఒక్కొక్క కాలానుభవంలో కాలగర్భం నుంచి వెలువరింపబడిన... ఇంకా చదవండి...

Views : 9

18.1)కాలగర్భం నుంచి వెలువరింపబడిన బాహ్యపు అనుభవ విలువలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

18.2)బాహ్యమే అంతరముగా మారుట యందు అంతరములో వెలుబడే సంపదలు... ఇంకా చదవండి...

Views : 105

19.బాహ్యమే అంతరంగా మారడము... ఇంకా చదవండి...

Views : 25

20.ప్రధానాంశస్థితి వివరణ... ఇంకా చదవండి...

Views : 204

21.ఆకారిత వివరణ,స్థూల... ఇంకా చదవండి...

Views : 13

మనస్సు స్థితిగతులు... ఇంకా చదవండి...

Views : 12

23.మనస్సు అద్దాన్ని బట్టి కదిలే మానవయంత్రాంగ పరికరము... ఇంకా చదవండి...

Views : 14

24. మనస్సు... ఇంకా చదవండి...

Views : 224

25.అన్ని కాలాల అనుభవంలోనికి మన ప్రయాణం ఎలా సాగును... ఇంకా చదవండి...

Views : 20

26.అన్ని కాలాల అనుభవం మన గమనంలోనికి అందే విధానము... ఇంకా చదవండి...

Views : 11

27.కాలము అనగానేమి ?ఆ కాలాలను ఎలా రూపొందించడం అన్నది... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

28.జీవితకాల అనుభవపూర్వకమైన దారులు... ఇంకా చదవండి...

Views : 124

29.నాభి యొక్క మధ్యమ భాగమున తోటి జీవస్థితికి జీవస్థితికి... ఇంకా చదవండి...

Views : 86

30.ప్రకృతి యొక్క అణువు తీగలను విడుదలచేయు విధానము... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

31. పాత్ర నిర్మాణము... ఇంకా చదవండి...

Views : 226

32.పొరకు చీకటి అలుముకొనే విధానము,చీకటి తొలుగుతు... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

33.తెర తీయడము -తేర వేయడము... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

34. నిద్రావస్థ... ఇంకా చదవండి...

Views : 184

35.మన అనుభవంలో వెలువరింపబడిన కాంతి ప్రసారం చేత నిరంతర... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

36.ఒక ప్రకృతి యొక్క అణువు గమనంగ మారుతుపోయే విధానము... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

37.మనపై మనకు గమనం అలబడుటకు గాను కాలం సమయాన్ని ఎలా... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

38.రెండు కనుబొమ్మల మధ్యనే ప్రక్రుతి యొక్క అణువు గమనముగా... ఇంకా చదవండి...

Views : 194

39.రెండు కనుబొమ్మల మధ్య గమనం అలవడుతు పోవుటలో గమనపు... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

40.అయిదు జ్ఞానేంద్రియాలు గమనంలో ఏకీకృతం కావడం... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

41.గమనంలో అనుభవ లోతులను బట్టి జ్ఞానేంద్రియాల పరనడుమున ... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

42.కణం కణకదలిక సారాంశయుత తీగగా మనస్సు అద్దంలో కోణ... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

43.విషయసంపుటి... ఇంకా చదవండి...

Views : 207

44.కోణపు లోటు వివరణ పరనడుమున కాలగర్భంలో పాత్రను... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

45.ఒక పాత్రపోషణ పూర్తి కావుటలోనే జీవప్రమాణికమంతా జీవోదయ... ఇంకా చదవండి...

Views : 0

46.జీవస్థితికి తోటి జీవస్థితి లింకుల నుంచి అనుభవము... ఇంకా చదవండి...

Views : 247

47.గమనములో జ్ఞానేంద్రియాలు ఏకీకృతం అవుతేనే మనస్సును... ఇంకా చదవండి...

Views : 89

48. ఒక తీగలోని వివరణ పరనడుమున అయిదు జ్ఞానేంద్రియాల... ఇంకా చదవండి...

Views : 243

49.గమనము గ్రహీతంగా మారుట... ఇంకా చదవండి...

Views : 244

50.స్థూలమనగానేమి?స్థూలము సూక్ష్మంగా ఎలా మారును.... ఇంకా చదవండి...

Views : 248