విద్యా విషయాలు

42.కణం కణకదలిక సారాంశయుత తీగగా మనస్సు అద్దంలో కోణ వివరణగా మారినతీరు :

స్థూలతొడుగు యందు నాడులలో అమర్చిన నాడీమండలము నుంచి కణాన్ని విడుదల చేయుటలో కణకదలిక సారాంసయుత తీగగా మారును.కణము అనడంలో జీవరాశి యొక్క వివరణ నడకను ప్రకృతి కణరూపకములో చిత్రీకరించడం జరిగెను.కణము,కణకదలిక అనుటలో కదలిక వెనుక ఒక జీవరాశి కలదు.ఆ కణంలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవప్రమాణికమును ప్రవేశపెట్టి జీవరాశియొక్క తొడుగును నిర్మితం చేయడం అన్నది జరుగను.అందుచేత ప్రతి ఒక్క కణకదలిక వెనుక ఒక జీవరాశి దాగి ఉండును.అందుచేతనే అన్ని జీవరాశుల నడకతో కూడుకోబడినదే మానవజన్మ.కణకదలిక సారాంసయుత తీగ అని అనడంలో కణములోని వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితి కదలగా కదలగా అనుభవం వెలుబడట యందు ఆ తీగ అనుభవసారం చేత సారాంసయుత తీగగా మారును.అందుకనినాడీమండలము నుంచి కణము విడుదల కావడంలో కణకదలిక సారాంసయుత తీగగా మారును.అదేకణకదలిక సారాంసయుత తీగలోని వివరణను మనస్సు అద్దంలో కాలక్రమ నడక పరనడుమున కోణముగా ప్రకృతి అలవరుచును.ఉదాహరణకు నాలుగు కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లికలతో కూడుకోబడిన దారి.ఇందున తల్లి కోణము,తండ్రి కోణము,సోదరి యొక్క కోణము,మంచి కోణము పర నడుమున నాలుగు కోణాల వివరణాయుత విషయఅల్లిక దారిగా తెరరంఘంపై నాలుగు పాత్రపోషణలను కదిలించడం జరుగును.అందుచేతనే కోణపు లోతు యొక్క వివరణనే దారి అలవరికగా కాలగర్భ పరనడుమున విషయసంపుటి అనే తీగ అనుసారికము నుంచి కోణపు తీగల దారులను వెలువరింప చేసి 721 విషయసంపుటి పరనడుమున నలుదిక్కులలో దారులు అలవరచడం జరిగెను.ఆ దారుల అలవరిక పరనడుమునే మానవయంత్రాంగ పరికరములోని జీవము కదలడమన్నది జరుగుచున్నది.

Download PDF Now